Regulamin klubu wolontariatu

0
640

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA

DZIAŁAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ŁUPAWIE
Rozdział I

Postanowienia ogólne

1.      Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.

2.      Wolontariusz – to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz placówek i w zakresie określonym w ustawie.
3.      Klub Wolontariusza jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne i ewangelizacyjne.
4.      Klub Wolontariusza jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie bezinteresowną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.
5.      Klub Wolontariusza działa tam, gdzie może służyć ludziom, którzy tego potrzebują.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

1.      Celem Klubu Wolontariusza jest:
·         zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu,
·          rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności,
·         wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych,
·         pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach,
·         rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży,
·         nauka samorządności;
·         realizacja lokalnych projektów.
2.      Klub Wolontariusza pragnie stworzyć przestrzeń dla takiej służby poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy.
3.      Celem jest wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi.
4.      Przygotowanie uczniów gimnazjum do podejmowania działań wolontariackich na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
·         Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
·          Promocja idei wolontariatu w szkole.
·          Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy
5.       Klub Wolontariusza angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym (np. kwesty uliczne, koncerty charytatywne itp.) i ewangelizacyjnym (np. duże spotkania ewangelizacyjne, koncerty itp.).
6.      Angażowanie ludzi młodych do działań w Wolontariacie może odbywać się poprzez:
·         wzajemne kontakty przyjacielskie i rówieśnicze;
·          organizowanie spotkań informacyjnych o Klubie Wolontariusza,
·          przekazywanie informacji o Klubie za pośrednictwem wydawnictw oraz stałych  kontaktów z mediami (np. gazety lokalne jak też strona internetowa).
7.      Miejscem organizacji działania Wolontariatu jest Zespół Szkół w Łupawie
8.      Klub Wolontariusza w sposób stały pragnie służyć pomocą dzieciom, osobom chorym, niepełnosprawnym, samotnym, itp.
9.       Klub Wolontariusza włącza się w pomoc przy przeprowadzaniu różnego rodzaju imprez, pełniąc podczas nich głównie funkcje służebne (np. organizacja punktów informacyjnych, kierowanie porządkiem, asystencja w punktach medycznych, kwestowanie, itp.).

Rozdział III

Wolontariusze

1.Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
2.Członkiem Klubu jest młodzież szkolna respektująca zasady Klubu, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Klubu pisemnej zgody rodziców na działalność wolontariacką.
3.Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
4.Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym naukę i pomoc w domu.
5.Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
6.Każdy członek Klubu systematycznie wpisuje do Dzienniczka Wolontariusza wykonane prace oraz spostrzeżenia i opinie.
7.Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.
8.Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.
9.Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.
10.  Każdy członek Klubu stara się przestrzegać zasad zawartych w Karcie Wolontariusza oraz w Regulaminie Klubu

Rozdział IV

Standardy funkcjonowania Klubu Wolontariusza

 1. Prowadzenie warsztatów i szkoleń dla wolontariuszy – przygotowanie młodzieży do pracy woluntarystycznej.
 2. Koordynacja pracy wolontariuszy.
 3. Monitorowanie działań wolontariuszy.

4.      Ewaluacja pracy wolontariuszy.

Rozdział V

Struktura działania Klubu Wolontariusza

1. Klub Wolontariusza nie posiada jakiejś szczególnie rozbudowanej struktury organizacyjnej.
2. Na czele Klub Wolontariusza stoi koordynator Wolontariatu (nauczyciel – wolontariusz).

Rozdział VI

Obszary działania

Aktywność wolontariuszy uczestniczących w projekcie ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne (zewnętrzne). 
1.      Organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym.

2.      Praca w Domu Opieki Społecznej w Potęgowie

3.      Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w zakresie pomocy w organizowaniu spotkań i imprez dla dzieci i osób niepełnosprawnych.
4.      Współpraca z instytucjami i agendami samorządowymi.
5.      Działalność w każdym miejscu, gdzie wolontariusz może nieść pomoc.

Rozdział VII

Majątek i fundusze

1.      Wolontariusze nie wnoszą żadnych stałych składek z tytułu przynależności do Wolontariatu. Wszelkie koszty związane z udziałem wolontariuszy w poszczególnych akcjach ponosi Klub Wolontariusza.
2.      Pozyskiwaniem wszelkich środków potrzebnych do przeprowadzenia akcji zajmuje się zespół koordynatorów Wolontariatu.
3.      Wszelkie środki finansowe będą przeznaczane tylko i wyłącznie na Klub Wolontariusza (np. działalność informacyjna, itp.).

Rozdział VIII

Nagradzanie wolontariuszy

 1. Co najmniej raz na rok zostanie zorganizowane spotkanie nagradzająco – podsumowujące, na którym spotykają się wszyscy wolontariusze wraz z opiekunami w celu przypomnienia misji wolontariatu, celów i zasad działania oraz nagrodzenia za działalność wolontariacką.
 2. Formy nagradzania:
 1.  
  1. wyrażenie uznania słownego,
  2. pochwała na forum szkoły,
  3. umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji, artykule gazetki szkolnej,
  4. wręczanie listów pochwalnych i dyplomów.
 1. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.