Nabór na stanowisko sekretarza szkoły

0
911

Dyrektor Zespołu Szkół w Łupawie

ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Sekretarza  Szkoły

Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania  pracy ):

Zespół Szkół w Łupawie

Łupawa 22

76-242 Łupawa

1. Wymagania  formalne

 

spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (Dz.U. z 2014r, poz. 1202, ze zm.)

wykształcenie wyższe,

2. Wymagania dodatkowe:

dobra znajomość przepisów prawa oświatowego i Kodeksu Pracy, znajomość zagadnień kadrowych, znajomość prawa pracy oraz praktycznego ich stosowania, mile widziana znajomość przepisów Prawo Zamówień Publicznych

 

biegła znajomość obsługi komputerowego oprogramowania (Word, Excel, Internat, poczta elektroniczna),

swobodna umiejętność obsługi urządzeń biurowych

łatwość w redagowaniu pism urzędowych,

umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji pracowniczej, a także dokumentów do SIO, GUS itp.,

komunikatywność, życzliwość, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres.

 

3. Przewidywany zakres wykonywanych zadań:

–  Do zakresu obowiązków sekretarza należeć będzie między innymi :

przyjmowanie i rozdział nadchodzącej korespondencji;

rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących;

przepisywanie korespondencji;

wystawianie  legitymacji;

wystawianie różnorodnych druków i zaświadczeń;

prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i płatnych zastępstw nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych;

zamawianie druków szkolnych;

prowadzenie i przechowywanie pieczęci urzędowych;

prowadzenie archiwum;

obsługa interesantów, udzielanie informacji;

sporządzanie sprawozdawczości, w tym GUS i SIO;

organizacja inwentaryzacji, prowadzenie ksiąg inwentarzowych;

prowadzenie dokumentacji szkoły;

przygotowanie umów o pracę  nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych szkoły oraz innych druków i aktów kadrowych;

prowadzenie teczek akt osobowych i ich archiwizacja;

wydawanie skierowań na badania profilaktyczne i kontrolowanie terminów ważności tych badań ;

prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich wszystkich pracowników szkoły;

ochrona danych osobowych pracowników szkoły i uczniów

prowadzenie ewidencji obecności pracowników niepedagogicznych (lista obecności);

prowadzenie ewidencji urlopów pracowników administracyjno-obsługowych, przygotowanie projektu planu urlopów, konsultowanie go z zainteresowanymi pracownikami i przedstawienie  planu urlopów dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia;

prowadzenie ewidencji delegacji służbowych

prowadzenie korespondencji z placówkami podległymi i urzędami dotyczącej zagadnień z zakresu prowadzonych spraw;

pozyskiwanie funduszy ze źródeł zewnętrznych (UE, projekty rządowe)

Terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły

 

4. Warunki pracy i płacy

Zatrudnienie na pełny etat w oparciu o umowę o pracę. Wynagrodzenie zgodnie

z regulaminem Wynagradzania Pracowników Samorządowych w Zespole Szkół Łupawie.

5. Wymagane dokumenty :

– list motywacyjny;

– życiorys – CV,

– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienia,

– dokumenty potwierdzającej wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy

i  szkolenia,

– inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

– oświadczenie o niekaralności,

– autorska propozycja organizacji  pracy na stanowisku sekretarza.

6. Określenie miejsca i terminu składania wymaganych/dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 5 lutego 2016r. do godz.1000

do sekretariatu Zespołu Szkół w Łupawie w zamkniętej kopercie z dopiskiem :

 

” Nabór na stanowisko sekretarza szkoły”

 

Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane

 

(UWAGA – decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Zespołu Szkół w Łupawie).

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne umieszczona będzie na stronie internetowej Zespołu Szkół w Łupawie i na tablicy informacyjnej na korytarzu Zespołu Szkół w Łupawie oraz w BIP Gminy Potęgowo. Dyrektor Zespołu Szkół w Łupawie telefonicznie zaprosi kandydatów wybranych spośród ofert na rozmowy kwalifikacyjne. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej BIP Gminy Potęgowo i na tablicy informacyjnej, na korytarzu

w Zespole Szkół w Łupawie.

Dokumenty : list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą

z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz.1182,

z późn.zm.)”

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458 ze zm.)

Z regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze można się zapoznaćw sekretariacie Zespołu Szkół w Łupawie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  59 846 35 66

Zatwierdzam

Bogusław Cyrny

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Łupawie