Regulamin szkoły

0
747

  
Regulamin Zespołu Szkól w Łupawie

 • Regulamin Zespołu jest załącznikiem do Statutu Zespołu Szkół w Łupawie.
 • Postanowienia niniejszego regulaminu stosują się do wszystkich członków społeczności szkolnej.
 • Każdy członek społeczności szkolnej ma prawo do pełnego uczestnictwa w życiu Zespołu.
 • Każdy członek społeczności szkolnej ma obowiązek dbać o dobre imię szkoły.
 •  I.  SAMORZĄDNOŚĆ UCZNIOWSKA:

  1.      Uczniowie mają prawo do wyłaniania w demokratycznych wyborach swej reprezentacji w postaci Samorządu Uczniowskiego i samorządu klasowego.

  2.                              Organami Samorządu Uczniowskiego są rady klasowe i Rada Samorządu Uczniowskiego.

  3.      Kadencja rad klasowych i Rady Samorządu Uczniowskiego trwa przez okres roku szkolnego.

  4.      Rady reprezentują uczniów na zewnątrz i mogą zgłaszać opinie i wnioski w każdej sprawie dotyczącej klasy lub szkoły.

  5.      Rady są inicjatorami i organizatorami życia społeczności uczniowskiej.

  6.      Nad prawidłową pracą Samorządu Uczniowskiego czuwa opiekun Rady Samorządu Uczniowskiego wybierany przez  uczniów.

  7.      Samorząd Uczniowski działa na podstawie Regulaminu SU zatwierdzonego przez walne zebranie przedstawicieli uczniów wszystkich klas

   

   

  II.    OPIEKA NAD UCZNIAMI:

  1. Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu otaczają uczniów opieką i nadzorem podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i przerw od godziny 7.15 oraz 10 minut po ostatnich zajęciach.
  2. Uczniowie dojeżdżający mają obowiązek zgłaszania się do świetlicy szkolnej bezpośrednio po przyjeździe oraz po zakończeniu zajęć.
     uczniowie dojeżdżający z kl. I – III szkoły podstawowej po zakończeniu ostatnich zajęć odprowadzani są do szatni, a następnie do świetlicy, przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia;
   -uczniowie korzystający ze świetlicy mają obowiązek stosowania się do postanowień  Regulaminu świetlicy.

  3.      Mimo spóźnienia na zajęcia uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której odbywają      się zajęcia . Jeżeli spóźnienie jest znaczne, uczeń powinien udać się do świetlicy szkolnej, a następnie w czasie przerwy dołączyć do swojej klasy.

  4.      Uczniowie dojeżdżający wsiadają do autobusów przed budynkiem szkoły.

    uczniowie oczekują na autobus w świetlicy lub na placu szkolnym pod nadzorem wychowawcy  lub wyznaczonego pracownika Zespołu.

  – uczniowie wsiadają do autobusu w określonej kolejności

  1.  kl. I – III SP,    2. kl. IV – VI + I – III Gim dziewczęta,     3. kl. IV – VI + I – III Gim chłopcy

  5.      Zabronione jest przebywanie osób obcych w budynku szkoły bez pozwolenia dyrektora

  -nauczyciele lub pracownik obsługi ma obowiązek sprawdzić tożsamość osoby obcej wchodzącej na teren szkoły i zgłoszenie tego faktu do dyrektora Zespołu

  -nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

  6.      Nauczyciel prowadzący lekcje ma obowiązek sprawdzania obecności i dokonywania odpowiednich zapisów w dzienniku lekcyjnym stosując znaki:

  ( I ) – uczeń nieobecny

  ( s ) – uczeń spóźniony

  ( + ) – nieobecność usprawiedliwiona

  ( Z, W, K ) – uczeń uczestniczy w wycieczce, w zawodach sportowych itp.

  – usprawiedliwienia nieobecności dokonuje wyłącznie wychowawca klasy

  – przypadki nie usprawiedliwionej nieobecności powyżej 3 dni należy zgłaszać pedagogowi

  – w sytuacji, gdy klasa ( grupa ) została zwolniona z pierwszej lub ostatniej lekcji, wychowawca klasy odnotowuje ten fakt w dzienniku

  – zwolnienie ucznia z poszczególnych jednostek lekcyjnych może nastąpić tylko na pisemny wniosek rodziców

  – zwolnienia klasy może dokonać Dyrektor Zespołu

  7.      Dyskoteki organizowane z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego lub samorządu klasowego

  -dla uczniów szkoły podstawowej do godziny 17:00

  -dla uczniów gimnazjum do godziny 17:00, o ile następny dzień jest dniem nauki lub do godz. 18:00 o ile dzień po zabawie jest dniem wolnym od nauki

  -połowinki, bal  absolwenta do godz. 20:00, o ile następny dzień jest dniem wolnym od nauki, w przeciwnym razie do godz. 17:00

  -organizację imprezy należy uzgodnić z dyrektorem Zespołu, a następnie poinformować rodziców 3 dni wcześniej

  -podczas trwania dyskoteki opiekę zapewnia wychowawca klasy i przynajmniej jeden z rodziców

  -organizatorzy dyskoteki zobowiązani są do uporządkowania sali po zakończeniu zabawy

   

  III. ZASADY  KORZYASTANIA Z POMIESZCZEŃ, URZĄDZEŃ, WYPOSAŻENIA SZKOŁY

  1.      Uczniowie mają prawo do korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń szkolnych w czasie lekcji, zajęć pozalekcyjnych i przerw – wyłącznie pod opieką nauczycieli.

  2.      Każda klasa jest gospodarzem przypisanej  sali lekcyjnej, dba i odpowiada za zgromadzony w niej sprzęt i pomoce naukowe, a także o porządek, wystrój i wygląd estetyczny.

  3.      Każdy uczeń zobowiązany jest dbać o sprzęt i urządzenia szkolne.

  4.      Odzież wierzchnią i obuwie pozostawiają w szatniach.

            w szatniach nie należy pozostawiać wartościowych przedmiotów, pieniędzy itp.

            Uczniowie dbają o ład w szatniach.

            Szatnie otwierane są przed i po zakończeniu lekcji oraz w uzasadnionych przypadkach

  5.      W budynku szkolnym uczniów obowiązuje obuwie zmienne.

  6.      W szkole obowiązuje zakaz posiadania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych.

  7.      W uzasadnionych przypadkach ( choroba, realizacja określonych treści programowych ) sprzęt może być używany po uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

  8.      Nauczyciele – opiekunowie ustalają regulaminy bezpiecznego korzystania z pracowni, biblioteki szkolnej, świetlicy, sali gimnastycznej i urządzeń sportowych.

            regulaminy zatwierdza dyrektor

            uczniowie zapoznają się z regulaminami na pierwszych lekcjach  we wrześniu w każdym roku szkolnym, co zostaje zapisane w dzienniku lekcyjnym i w zeszycie przedmiotowym.

   

   IV. STRÓJ UCZNIOWSKI

  1.      Uczeń zobowiązany jest do noszenia stroju szkolnego, ustalonego według odrębnych przepisów.

  2.      W czasie uroczystości szkolnych uczeń powinien nosić  strój galowy ( jasna ) biała bluzka lub koszula, ciemna spódnica lub spodnie.

  3.      Na zajęciach w – f w sali gimnastycznej lub na boisku obowiązuje strój i obuwie sportowe.

  4.      Uczeń powinien dbać o higienę osobistą, schludny wygląd, estetyczną fryzurę, czystą odzież  i obuwie.

            w szkole zabronione jest noszenie ekstrawaganckiej biżuterii, tipsów,  makijażu oraz farbowanie i żelowanie włosów.

        

  V. DODATKOWA OFERTA EDUKACYJNA

  1.      Uczeń ma prawo do dodatkowej pomocy nauczyciela w opanowaniu umiejętności określonych w podstawie programowej, a także do udziału w zespołach dydaktyczno – wyrównawczych oraz pomocy pedagogicznej.

  2.      W celu rozszerzenia wiadomości i umiejętności oraz rozwijania zainteresowań każdy uczeń może brać udział w zajęciach kół przedmiotowych, artystycznych i sportowych.

  3.      Uczeń ma prawo korzystać z dodatkowej oferty ( wycieczki, konkursy pozaszkolne, zawody, pływalnia, kino i inne ) za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych i wychowawcy klasy, na zasadach ustalonych przez organizatora i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   

   VI. PRAWA I OBOWIĄZKI

   

  1.      Uczeń ma prawo do:

  a)      Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich.

  b)      Jawnie wygłaszać opinie dotyczące życia Szkoły oraz uzyskać wyjaśnienia i odpowiedzi.

  c)      Uczestniczenia w organizowaniu życia Szkoły w ramach Samorządu Szkolnego i innych organizacji działających na terenie szkoły.

  d)     Zgłaszać swoje propozycje składu osobowego Rady Uczniów w porozumieniu z Samorządem Klasowym i wychowawcą klasy.

  e)      Przejawiać własną aktywność w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

  f)       Uczestniczenia w kołach zainteresowań, zajęciach pozalekcyjnych poza szkolnych za wiedzą i zgodą wychowawcy, korzystać bezpłatnie z pomieszczeń Szkoły, urządzeń i wyposażenia pod nadzorem i opieką nauczyciela.

  g)      Reprezentowania Szkoły w konkursach, zawodach sportowych i imprezach zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami.

  h)      Do jawnej i bieżącej oceny stanu wiedzy i umiejętności z poszczególnych przedmiotów, oraz oceny z zachowania w Szkole.

  i)        Do uzyskania szczegółowych informacji z wyprzedzeniem 7 dni o terminie i zakresie pisania prac klasowych  ( w tygodniu mogą się odbywać dwie prace klasowe ) oraz zwrot ocenianych prac najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od daty napisania.

  j)        Do wolnych od prac domowych ( z wyjątkiem czytania lektur i nadrabiania zaległości powstałych z winy ucznia) ferii i przerw świątecznych.

  k)      Do odpoczynku w przerwach między lekcjami.

  l)        Korzystania z pomocy socjalnej typu: zapomogi losowe, dofinansowanie dożywiania.

  m)    Przekazania wychowawcy klasy, dyrektorowi Szkoły lub nauczycielowi swoich problemów osobistych i oczekiwania od nich pomocy.

  n)      Uczestniczenia w wycieczkach, biwakach i imprezach szkolnych na ogólnie przyjętych Szkole zasadach.

  o)      Do opieki lekarskiej i pielęgniarskiej.

  p)      Zgodnie z życzeniem rodziców może uczestniczyć w lekcjach religii lub etyki oraz na zajęciach „ Wychowania do życia w rodzinie”.

  q)      Absolwent Szkoły ma prawo do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.

   

  2.      Uczeń ma obowiązek:

  a)      Punktualnie i regularnie uczęszczać na lekcje i inne zajęcia szkolne, w pierwszym dniu po nieobecności dostarczyć wychowawcy klasy pisemne usprawiedliwienie.

  b)      Pilnie i systematycznie uczyć się oraz pogłębiać swoje wiadomości i umiejętności, korzystać z księgozbioru biblioteki szkolnej.

  c)      Zachowywać podczas zajęć szkolnych ciszę w sali lekcyjnej i na korytarzu szkolnym, zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela.

  d)     W czasie zajęć uczeń nie powinien przebywać na korytarzach szkolnych.

  e)      Dbać o zeszyty, przybory szkolne, książki, sprzęt  i pomoce naukowe oraz wykorzystywać je zgodnie z przeznaczeniem.

  f)       Stosować się do wymogów szkoły dotyczących stroju uczniowskiego i stroju galowego:

  – biała bluzka lub koszula, czarne lub granatowe spodnie lub spódnica.

  g)      Dbać o honor i tradycje Szkoły, współtworzyć jej autorytet.

  h)      Dbać o piękno mowy ojczystej.

  i)        Przestrzegać przyjętych form kulturalnego zachowania w szkole i poza nią, być uprzejmym, uczciwym, prawdomównym i rzetelnie wywiązywać się ze swoich zadań.

  j)        Okazywać szacunek rodzicom ( opiekunom ), nauczycielom, pracownikom szkoły i innym osobom dorosłym oraz kolegom.

  k)      Być koleżeńskim i uczynnym, otaczać opieką młodszych kolegów, stawać w obronie krzywdzonych, przeciwstawiać się wszystkim przejawom wulgarności i brutalności.

  l)        Podporządkować się zarządzeniom i zaleceniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej lub Rodziców, nauczycieli i wychowawców oraz uchwałom Samorządu Szkolnego i Klasowego.

  m)    Szanować pracę własną, kolegów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

  n)      Troszczyć się o minie szkoły, jej estetyczny wygląd, dbać o porządek w szkole oraz jej otoczeniu, chronić przyrodę.

  o)      Naprawić lub odkupić zniszczony umyślnie sprzęt z wyposażenia Szkoły.

  p)      Czynnie uczestniczyć w pracach społecznych podejmowanych przez Samorząd Szkolny i Klasowy.

  q)      Dbać o zdrowie własne i kolegów, przestrzegać zasad czystości i higieny osobistej oraz korzystać w sposób właściwy z urządzeń sanitarno – higienicznych. 

  r)       Nie palić tytoniu, nie używać środków szkodliwych dla zdrowia.    

   VII. NAGRODY I KARY

   

  1.      Uczeń może otrzymywać wyróżnienia, nagrody za:

            rzetelną i sumienną naukę,

            wzorową postawę,

            udział w pracach samorządu szkolnego i innych organizacjach działających na terenie Szkoły,

            osiągnięciach w konkursach, zawodach i przeglądach.

  2.      Nagrody dzieli się na: zespołowe i indywidualne.

  a)      nagrody zespołowe to:

            pochwała, wyróżnienie danej klasy lub grupy udzielone przez Dyrektora Szkoły na apelu,

            dyplom dla reprezentacji klasy czy szkoły za udział w konkursach międzyklasowych, międzyszkolnych lub zawodach sportowych,

            puchar przechodni Dyrektora Szkoły dla klasy.

  b)      nagrody indywidualne to:

            pochwała wychowawcy klasy wobec kolegów,

            pochwała dyrektora szkoły na apelu,

            świadectwo z wyróżnieniem,

            dyplom lub list pochwalny,

            nagroda książkowa,

            nagroda rzeczowa lub dofinansowanie np.: wycieczki szkolnej itp.

  3.      Uczeń za nieprzestrzeganie regulaminu szkoły może otrzymać następujące kary:

            upomnienie przez wychowawcę klasy,

            upomnienie przez Dyrektora Szkoły,

            nagana udzielona przez wychowawcę klasy lub Dyrektora Szkoły przed klasą lub forum Szkoły,

            nagana udzielona w obecności rodziców,

            zawieszenie w prawach reprezentowania Szkoły na zewnątrz.

  4.      Uczeń ma prawo odwołania się od kary wymierzonej:

            przez nauczyciela lub wychowawcę do Dyrektora Szkoły,

            przez Dyrektora lub Radę Pedagogiczną do Dyrektora Szkoły.

  5.      Dyrektor Szkoły  przeprowadza postępowanie wyjaśniające, którego wynik przedstawia uczniowi i jego rodzicom ( prawnym opiekunom ) wraz z informacją o uchyleniu bądź podtrzymaniu kary.

  6.      Wykonanie kary może być zawieszone na określony czas jeżeli uczeń uzyska poręczenie zespołu klasowego lub Samorządu Szkolnego.

   

  VIII. FORMY KORZYSTANIA Z POMOCY SOSJALNEJ

   

  1.      Uczniowie mogą korzystać z dożywiania w stołówce szkolnej.

  2.      Uczniowie mogą korzystać z bezpłatnego dożywiania na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ).

            wnioski przyjmuje i rozpatruje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie.

  3.      W Zespole są prowadzone akcje charytatywne na rzecz uczniów lub innych osób.

  IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1.      Regulamin Zespołu wchodzi w życie po zaakceptowaniu przez Radę Pedagogiczną, która zasięga opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.

  2.      Zmian regulaminu dokonuje się w tym samym trybie.

  3.      Regulamin powinien być podany do wiadomości społeczności szkolnej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

            uczniowie zapoznają  się z regulaminem na godzinach do dyspozycji wychowawcy.

    Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 listopada 2006 r.