Statut szkoły

0
791

UCHWAŁA  Nr VII/45/2003

Rady Gminy Potęgowo

z 16 kwietnia 2003r.

w sprawie statutu Zespołu Szkół w Łupawie

Na podstawie art. 5 „c” pkt 1 i art.58 ust.6 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty /Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zmianami/

Rada Gminy Potęgowo

u c h w a l a,     c o     n a s t ę p u j e :

§ 1

Nadaje się Zespołowi Szkół w Łupawie statut w brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr VII/ 45 /2003

Rady Gminy Potęgowo z 16.04.2003r.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁUPAWIE

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. Przepisy definiujące:

1. Zasadniczą podstawę prawna statutu Zespołu Szkół  stanowi ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

Szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół  w Łupawie,

Statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół  w Łupawie,

Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty,

Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim, Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Zespole Szkół  w Łupawie,

Uczniach i Rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów Zespołu Szkół  w Łupawie oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych,

Wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Zespole Szkół  w Łupawie,

Samorządowym Organie prowadzącym Zespół Szkół  w Łupawie – należy przez to rozumieć Gminę Potęgowo,

Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół  w  Łupawie – należy przez to rozumieć Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku.

 

II. Podstawowe informacje o Szkole:

1. Szkoła nosi nazwę Zespół Szkół w Łupawie im. Adama Mickiewicza.

2. W skład Zespołu wchodzi Publiczna sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Adama

Mickiewicza w Łupawie oraz Publiczne Gimnazjum w Łupawie.

3. Siedziba Szkoły znajduje się w Łupawie 22.

4. Struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I-VI, a gimnazjum

klasy I –III.

5. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Potęgowo.

6. Nadzór pedagogiczny sprawuje Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

ROZDZIAŁ  II

ORGANY SZKOŁY

Organami Szkoły są:

1. Dyrektor Szkoły,

2. Rada Pedagogiczna,

3. Rada Szkoły,

4. Rada Rodziców,

5. Samorząd Uczniowski.

 

Ad.1.

Dyrektor Szkoły:

1. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej Szkoły,

2. Jest kierownikiem zakładu pracy, posiadającym kompetencje zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi,

3. Jest wybierany w drodze konkursu na okres 5 lat,

4. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

5. Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Szkole, a raz w roku szkolnym przedstawia Radzie Pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,

6. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji,

7. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

8. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

9. Przyjmuje i zwalnia nauczycieli wg. obowiązujących przepisów,

10. Przyznaje nagrody Dyrektora Szkoły oraz wnioskuje o przyznanie innych nagród i odznaczeń (po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej),

11. Określa zakres czynności poszczególnym nauczycielom i pracownikom szkoły,

12. Wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli ta jest niezgodna z prawem, a o wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Szkołę, która uchyla uchwałę w razie niezgodności z przepisami prawa,

13. Ustala liczbę oddziałów w poszczególnych klasach (zgodnie z obowiązującymi przepisami),

14. W zależności od potrzeb, może powołać stałą lub tymczasową komisję do rozpatrzenia danego problemu,

15. Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia

specjalnego ucznia.

 

Wicedyrektor  i inne kierownicze stanowiska:

1. W Szkole może być utworzone stanowisko Wicedyrektora Szkoły i inne stanowiska kierownicze.

2. Powierzenia i odwołania ze stanowiska Wicedyrektora Szkoły i innych stanowisk kierowniczych dokonuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i  Rady Pedagogicznej.

 

 

Ad.2.

Rada Pedagogiczna.

 

Rada Pedagogiczna jest wewnętrznym organem szkolnym powołanym do rozpatrywania, oceniania, rozstrzygania spraw związanych z całokształtem statutowej działalności Szkoły, a zwłaszcza związanej z nauczaniem, wychowaniem i działalnością opiekuńczą:

1. Uchwala program wychowawczy Szkoły i program profilaktyczny (po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego),

2. Uchwala szkolny system oceniania (po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego),

3. Zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

4. Podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole, organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

5. Opiniuje organizację pracy w Szkole w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

6. Opiniuje propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych,

7. Opiniuje wnioski Dyrektora o przyznaniu nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

8. Przygotowuje projekt statutu Szkoły,

9. Opiniuje projekt statutu Szkoły,

10. Uchwala statut Szkoły,

11. Może wystąpić do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem o odwołanie z funkcji Dyrektora Szkoły lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej Szkoły,

12. Może powołać stałą lub tymczasową komisję do rozpatrzenia konkretnych spraw,

13. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków,

14. Sposób głosowania ustala Rada Pedagogiczna,

15. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

16. Ustalanie w formie uchwały sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

 

Ad.3.

Rada Szkoły.

1. W razie powołania będzie obowiązywał regulamin pracy zgodny z obowiązującymi  przepisami oświatowymi.

 

 

Ad.4

Rada Rodziców.

1. Rada Rodziców wybierana jest spośród przedstawicieli Rad Klasowych wszystkich klas w Szkole,

2. zasady wyboru rodziców do RR i ich ilość ustala ogół przedstawicieli Rad Klasowych,

3. ustala regulamin swojej działalności,

4. kadencja Rady Rodziców trwa 3 lata,

5. przewodniczący lub jego zastępca składa sprawozdanie z działalności Rady Rodziców przynajmniej 2 razy w roku,

6. może występować do Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły.

 

 

Ad.5.

Samorząd Uczniowski.

1. zwany dalej samorządem, tworzą wszyscy uczniowie Szkoły,

2. zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym,

3. może przedstawić Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkolnych,

 

ROZDZIAŁ  III

CELE I ZADANIA SZKOŁY:

 

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

1. zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralno-emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. W realizacji tych zadań szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989r., a tym samym:

a) umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły,

b) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w Ustawie, stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów,

c) sprawuje opiekę pedagogiczna nad uczniami /odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły/, zapewnia bezpieczeństwo w szkole i w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,

d) pomaga każdemu uczniowi w odkrywaniu i rozwijaniu jego szczególnych uzdolnień i zainteresowań,

e) ujawnia możliwości i inicjatywy uczniów, kształtuje umiejętności aktywnego, indywidualnego zespołowego działania uczniów tak, aby okres pobytu w szkole przygotowywał ich do realizacji odpowiedzialnych zadań i obowiązków człowieka dorosłego,

f) tworzy warunki sprzyjające akceptowaniu każdego ucznia, by wykorzystać tkwiące w nim możliwości, wzmocnić wiarę we własne siły, wzmóc poczucie bezpieczeństwa; stwarza warunki wzajemnego zaufania – podstawy aktywnego współdziałania uczniów  i nauczycieli,

g) buduje życzliwą atmosferę w zespołach klasowych, funkcjonujących na wzór wspólnoty rodzinnej, która zachęca do pełnego angażowania się w sprawy klasy i Szkoły oraz eliminuje poczucie zagrożenia w wypadku błędów i niepowodzeń,

h) kształtuje osobowość uczniów tak, by jej przejawami były: dobra praca, uczciwość, honor, godność własna i szacunek dla godności innych, przekonanie, że Ojczyźnie służy się najlepiej pracą; naucza stawiania sobie coraz ambitniejszych celów i coraz wyższych wymagań oraz dopomaga w ich twórczej, samodzielnej i konsekwentnej realizacji.

 

2. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej poprzez:

a) czynne uczestnictwo w zajęciach m.in. takich przedmiotów jak: język polski, historia, środowisko, przyroda, wiedza o społeczeństwie, katecheza, etyka,

b) czynne uczestnictwo w różnych formach zajęć pozalekcyjnych, a przede wszystkim w kołach zainteresowań, wycieczkach i rajdach turystyczno-krajoznawczych, konkursach,

c) korzystanie z zasobów muzealnych, wyjazdów do teatrów i filharmonii, różnych formach zajęć dydaktycznych i  wychowawczych przewidzianych planem pracy Szkoły.

 

 

3. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez:

a) realizację celów i zadań wychowawczych przez wychowawcę klasowego  (zadania te wynikają z obowiązków statutowych, planu pracy wychowawcy klasowego oraz planu pracy Szkoły),

b) realizację celów i zadań pedagoga szkolnego (zadania te wynikają z jego obowiązków statutowych,  z planów pracy pedagoga szkolnego i z planów pracy Szkoły),

c) uczestnictwo w różnych formach zajęć pedagogicznych, wychowawczych i  dydaktycznych organizowanych przez Szkołę:

– zajęciach zespołów wyrównawczych,

– indywidualnej pracy z uczniem,

– zajęciach świetlicy terapeutycznej,

– zajęciach logopedycznych,

– rozmowach indywidualnych z wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym,

– zajęciach wychowawczych w świetlicy szkolnej,

– zajęciach prowadzonych przez nauczycieli biblioteki,

– nauczania indywidualnego w domu rodzinnym ucznia bądź w Szkole.

 

4. Zadania Szkoły są realizowane w ramach zajęć lekcyjnych, szkolnych zajęć pozalekcyjnych, a także podczas zajęć pozaszkolnych, w tym podczas wycieczek przedmiotowych, turystyczno – krajoznawczych oraz imprez sportowych i kulturalnych, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia.

 

5. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz daje szansę ukończenia szkoły w skróconym czasie poprzez:

a) czynne uczestnictwo w organizowanych przez Szkołę (zgodnie z potrzebami i życzeniami uczniów oraz ich możliwościami fizycznymi) różnych formach zajęć pozalekcyjnych m.in. w kołach przedmiotowych, zainteresowań,

b) swobodne korzystanie ze zbiorów biblioteki i czytelni szkolnej oraz korzystanie z porad i wskazówek nauczycieli-bibliotekarzy,

c) udział w różnego rodzaju konkursach, olimpiadach, quizach, zawodach sportowych organizowanych przez Szkołę i w pozaszkolnym współzawodnictwie uczniów w turniejach wiedzowych, sprawnościowych i in.,

d) udział w zajęciach różnego rodzaju kół i klubów pozaszkolnych,

e) czynne uczestniczenie w wycieczkach, rajdach i imprezach turystyczno-krajoznawczych organizowanych przez szkołę i analogicznych imprezach pozaszkolnych,

f) uczestniczenie w spektaklach teatralnych i koncertach muzycznych,

g) swobodne korzystanie (pod opieką nauczyciela) z sal, pracowni, urządzeń i sprzętu szkolnego,

h) indywidualną pracę nauczyciela z uczniem podczas zajęć lekcyjnych,

i) umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia Szkoły w skróconym czasie(wg zasad i trybu określonych w stosownych przepisach).

 

6. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i  potrzeb środowiska z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, a w szczególności:

a) sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i  zajęć pozalekcyjnych:

– nauczyciel w świetle obowiązujących przepisów ponosi pełną odpowiedzialność za   bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów w czasie zajęć lekcyjnych

– nauczyciele  lub pracownik obsługi ma obowiązek sprawdzić tożsamość osoby obcej wchodzącej na teren szkoły i zgłoszenie tego faktu do dyrektora Zespołu

– nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

 

– plan zajęć obowiązkowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach tygodnia i różnorodność zajęć w każdym dniu,

– Szkoła organizuje zajęcia zastępcze w wypadku nieobecności nauczyciela,

– każdy uczeń ma zapewnioną możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej i opieki wychowawczej,

– uczniowie mają możliwość korzystania z posiłków (dożywiania),

– Szkoła zapewnia pełną opiekę wychowawczą w czasie zajęć nadobowiązkowych i pozalekcyjnych ustalonych harmonogramem,

– wszyscy uczniowie Szkoły są zapoznawani z regulaminami i  instrukcjami obowiązującymi w czasie zajęć wychowania fizycznego, informatyki,

– wszyscy uczniowie Szkoły są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, przez  rodziców lub prawnych opiekunów,

 

Nauczyciele są zobowiązani do ścisłego egzekwowania w.w. postanowień.

 

7. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły w trakcie wycieczek przedmiotowych i turystyczno-krajoznawczych, rajdów, biwaków, imprez, zawodów sportowych ustalonych wg . obowiązujących przepisów prawa oświatowego.

 

8. Szkoła organizuje pełnienie dyżurów nauczycielskich wg następujących zasad:

a) harmonogram dyżurów nauczycielskich rokrocznie opracowują (na prośbę i pod nadzorem Dyrektora Szkoły) wyznaczeni nauczyciele w oparciu o tygodniowy plan zajęć, przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy nauczyciela,

b) grafik dyżurów nauczycielskich oparty jest na zasadzie zmianowości, a ilość zmian dyżurów dostosowana jest do potrzeb organizacyjnych Szkoły,

c) nauczyciele pełnią dyżury wg ustalonego regulaminu, który podany jest do ich wiadomości i przestrzegania; regulamin określa obowiązki, uprawnienia, sposoby pełnienia dyżuru i zakres odpowiedzialności,

d) w wypadku nieobecności nauczyciela w szkole, jego obowiązki dyżurnego przejmuje nauczyciel pełniący zastępstwo,

e) dyżurami nauczycielskimi są objęte wszystkie rejony szkoły, w których uczniowie przebywają podczas przerw,

f)  nauczyciele wychowania fizycznego pełnią dyżury wg odrębnego harmonogramu na terenie obiektu sportowego,

g) przewiduje się możliwość zwolnienia nauczycieli z obowiązku pełnienia dyżuru w przypadku:

– ciąży (zgodnie z przepisami KP),

– konieczności wykonania innych zadań przydzielonych (np. protokolant R.P.),

h) grafik dyżurów nauczycielskich jest podany do wiadomości uczniom,

i) dyżury nauczycielskie podlegają kontroli i lustracji Dyrekcji Szkoły,

 

9. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę szczególnie nad uczniami najniższych klas, uczniami z zaburzeniami rozwojowymi i uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku, a także nad uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, poprzez:

a) indywidualną pracę z uczniami na zajęciach i lekcjach,

b) kierowanie i współudział pedagoga szkolnego i wychowawcy w/na badania do poradni pedagogiczno – psychologicznej,

c) kierowanie na zajęcia:

– w zespołach wyrównawczych,

– reedukacyjne,

– gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,

– indywidualnego nauczania,

d) badania przesiewowe dokonywane przez pielęgniarkę szkolną,

e) ścisłe/indywidualne kontakty wychowawcy klasy z rodzicami uczniów,

f) stałą współpracę pedagoga szkolnego z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Potęgowie:

– kwalifikowanie uczniów do korzystania ze stałej bądź doraźnej pomocy finansowej,

– kwalifikowanie uczniów do nieodpłatnego korzystania z dożywiania,

g) organizowanie wypoczynku w czasie ferii letnich i zimowych dla dzieci będących w trudnych warunkach rodzinnych lub losowych ( w wypadku gwarancji otrzymania na ten cel środków budżetowych).

 

10. W szkole obowiązuje zakaz posiadania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych. W przypadkach wyższej konieczności (np. choroba, przygotowanie materiałów do zajęć) posiadanie tego typu urządzeń uczeń powinien niezwłocznie zgłosić w sekretariacie szkoły.

 

 

ROZDZIAŁ  IV

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE – ORGANIZACJA SZKOŁY

 

1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy się z dniem 31 sierpnia następnego roku. Obejmuje dwa semestry.

2.Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są:

a) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego

b) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

– zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych

– zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

– zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych

– zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

– zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także  następujące zajęcia edukacyjne: nauka religii, zajęcia związane z podtrzymywaniem poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności nauka języka oraz własnej historii i kultury, oraz zajęcia wychowania do życia w rodzinie.

Zajęcia edukacyjne, o których mowa w  pkt 2 b (- zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania)  , organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

Szkoła może prowadzić również inne  niż wymienione w podpunkcie a i b zajęcia edukacyjne.

Zajęcia  rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.

3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

4. Wprowadza się od pierwszej klasy naukę języka obcego (w ramach posiadanych środków).

5. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

6. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej w zasadzie jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.

7. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca prowadził swój oddział przez cały tok nauczania.

8. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń laboratoryjnych w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

9. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust.6, można dokonać za zgodą organu prowadzącego Szkołę.

10. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 25 osób, w uzasadnionych przypadkach liczba uczniów może przekroczyć 25 osób.

11. Zajęcia z wychowania fizycznego w oddziałach  IV – VI Szkoły Podstawowej i oddziałach Gimnazjum prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

12. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa opracowany przez dyrektora arkusz organizacji szkoły zatwierdzany przez organ prowadzący Szkołę.

13. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, kół zainteresowań i innych zajęć finansowanych przez organ prowadzący Szkołę.

14. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie umowy pomiędzy Szkołą a uczelnią oraz po uprzednim wyrażeniu na nie zgody przez nauczyciela prowadzącego (kierownika praktyk).

15. Tworzone w Szkole oddziały przedszkolne realizują program wychowania przedszkolnego.

16. Organy wewnętrzne Szkoły zobowiązane są do współdziałania z zachowaniem prawa do swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji, określonych ustawą o systemie oświaty.

17. Organy wewnętrzne Szkoły przekazują Dyrektorowi w formie pisemnej treść wniosków, których realizacja wymaga współdziałania różnych organów.

18. Dyrektor Szkoły zobowiązany jest do przekazania wniosku wskazanym adresatom celem rozpatrzenia.

19. Organ (adresat), który otrzymał wniosek zobowiązany jest do przekazania w formie pisemnej odpowiedzi z informacją o zajętym stanowisku.

20. Spory między organami rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

 

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

 

Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia lekcyjne, a ponadto:

a.   zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych,

b.   bibliotekę,

c.   świetlicę szkolną,

d.   gabinet terapii pedagogicznej (gabinet logopedy i pedagoga),

e.   gabinet lekarski,

f.   archiwum,

g.   szatnię.

 

A. BIBLIOTEKA

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno -wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, pedagogizacji rodziców oraz popularyzacji wiedzy o regionie.

2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wg określonych zasad: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

3. Biblioteka szkolna:

a)  gromadzi i opracowuje zbiory,

b)  umożliwia wypożyczanie zbiorów poza bibliotekę,

c)  prowadzi działalność informacyjną i czytelniczo – medialną  dla uczniów,

4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów zarówno podczas zajęć lekcyjnych jak i przed oraz po ich zakończeniu.

5. Biblioteka szkolna zlokalizowana jest w miejscu łatwo dostępnym, izolowanym od hałaśliwych pomieszczeń w lokalu suchym, właściwie oświetlonym i ogrzanym. Jest lokalem jednoizbowym urządzonym funkcjonalnie.

6. Biblioteka szkolna wyposażona jest w odpowiednie meble, podstawowy sprzęt biblioteczny, środki audiowizualne i sprzęt przeciwpożarowy, w czytelni znajdują się cztery stanowiska komputerowe.

7. Wydatki biblioteki szkolnej obejmują zakupy zbiorów i ich konserwację. Fundusze z budżetu Szkoły przeznaczone są na zakup mebli i sprzętu, druków bibliotecznych, materiałów piśmiennych i dekoracyjnych, zakup lub wykonanie pomocy dydaktycznych. Informacje o uzupełnianiu zbiorów i wyposażeniu biblioteki nauczyciel bibliotekarz przedkłada Dyrektorowi Szkoły.

8. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza:

1. Praca pedagogiczna z czytelnikami, która obejmuje:

a)  udostępnianie zbiorów,

b) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych, informowanie uczniów i  nauczycieli o nowych nabytkach,

c)  rozmowy z czytelnikami

d)  poradnictwo czytelnicze, zachęcanie uczniów do świadomego wyboru lektury,

e)  przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji,

f)  udostępnianie nauczycielom, wychowawcom, opiekunom, organizacjom młodzieżowym i kołom zainteresowań potrzebnych im materiałów,

g)  inspirowanie pracy i szkolenie aktywu czytelniczego,

h)  informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowanie miesięcznych, semestralnych i rocznych analiz stanu czytelnictwa w Szkole i przedstawienie ich na posiedzeniu Rady Pedagogicznej,

i)  prowadzenie różnych form wizualnej informacji o książkach i propagowanie czytelnictwa,

j) organizowanie różnych form rozwijających kulturę czytelniczą, podejmowanie  różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową  i społeczną.

k)  warsztat pracy nauczyciela bibliotekarza obejmuje:

–   specjalistyczny księgozbiór z zakresu bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa,

–   zbiór dydaktycznych pomocy przysposobienia czytelniczego

l) współpraca biblioteki szkolnej:

· Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami na terenie gminy i powiatu poprzez: wyjazdowe lekcje biblioteczne, konkursy czytelnicze i plastyczne, spotkania z pisarzami, wymianę wiedzy i doświadczenia.

· Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami i wychowawcami naszej szkoły poprzez realizację zajęć z edukacji  czytelniczej i medialnej, udostępnianie zbiorów i sprzętu multimedialnego, w organizacji imprez okolicznościowych i konkursów zgodnie z zapisami w planie pracy szkoły.

· Biblioteka współpracuje z rodzicami poprzez:  organizowanie imprez czytelniczych i  akcji promujących czytelnictwo, informowanie rodziców o stanie czytelnictwa oraz zbiorach biblioteki szkolnej.

W Bibliotece działa Multimedialne Centrum Informacyjne (MCI), które stwarza uczniom warunki do poszukiwania, porządkowania  i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną. Zasady korzystania z MCI określa Regulamin korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.

2.  Praca organizacyjna obejmuje:

a)  gromadzenie zbiorów – zgodnie z profilem programowym i potrzebami Szkoły,

b)  ewidencję zbiorów (zgodnie z obowiązującymi przepisami),

c)  opracowanie biblioteczne zbiorów,

d)  opracowanie techniczne,

e)  klasyfikowanie zbiorów,

f)  katalogowanie zgodne z zasadami obowiązującymi w bibliotekarstwie,

g)  selekcję zbiorów,

h)  konserwację zbiorów,

i)  dokonywanie napraw,

j)  wydzielenie księgozbioru podręcznego,

k)  prowadzenie katalogów, kartotek, zestawień bibliograficznych.

l)  opiekę nad Multimedialnym Centrum Informacji w czytelni.

 

9. Czas otwarcia biblioteki dla użytkowników, łącznie z lekcjami bibliotecznymi i innymi formami pracy z czytelnikiem, wynosi 2/3 wymiaru godzin nauczyciela bibliotekarza;

–   biblioteka prowadzi statystykę dzienna i okresową służącą sprawozdawczości i ocenie  efektywności pracy biblioteki oraz aktywności czytelniczej, obejmującą planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność materialną nauczycieli i użytkowników biblioteki, a także:

a)  opracowanie rocznych planów działalności biblioteki,

b)  sprawozdania z pracy biblioteki dla rady pedagogicznej,

c)  udział nauczyciela – bibliotekarza w kontroli księgozbioru (skontrum),

d)  odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację pracy biblioteki,

e)  przyjmowanie i przekazywanie protokolarne biblioteki wg formy ustalonej przez Dyrektora Szkoły,

f)  uzgadnianie stanu majątkowego księgowością.

 

10. Zbiory biblioteczne.

Biblioteka szkolna gromadzi książki, czasopisma i inne materiały niezbędne do realizacji planu dydaktyczno-wychowawczego Szkoły.

Zbiory biblioteki szkolnej obejmują dwie grupy materiałów:

 

a)  dokumenty piśmiennicze:

–   wydawnictwa informacyjne (słowniki językowe, atlasy, roczniki statystyczne, klucze i inne  teksty źródłowe),

–  lektury podstawowe w nauczaniu języka polskiego i innych przedmiotów,

–  lektury uzupełniające do języka polskiego,

–  literaturę popularnonaukową i naukową,

–  wybrane pozycje literatury pięknej,

–  wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa,

–  księgozbiory podręczne,

–  podstawowe wydawnictwa z psychologii, filozofii, socjologii, pedagogiki i dydaktyki różnych przedmiotów nauczania, stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli i pedagogizacji rodziców.

 

b)  dokumenty  niepiśmienne:

–  materiały ikonograficzne, nagrania magnetowidowe, nagrania magnetofonowe

– programy i encyklopedie multimedialne,  audycje, filmy zapisane na płytach CD i DVD,

edukacyjne programy komputerowe.

 

W bibliotece szkolnej stosuje się następujące zasady rozmieszczenia zbiorów:

–  księgozbiór podstawowy w wypożyczalni,

–  zbiory wydzielone, częściowo wymienne – w pracowniach i innych pomieszczeniach Szkoły,

Księgozbiór ustawia się w układzie działowo-alfabetycznym:

–  lektury do języka polskiego, wg klas,

–  księgozbiór podręczny, wg przyjętego systemu klasyfikacji,

–  beletrystyka dla dzieci i młodzieży, wg działów oznaczonych symbolami literowymi,

–  roczniki czasopism, wg alfabetycznej kolejności tytułów.

 

Wszystkie materiały biblioteczne są opatrzone sygnaturą.

 

B. ŚWIETLICA SZKOLNA

 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub dojazd do Szkoły, Szkoła organizuje świetlicę.

2. Czas pracy ustalany jest odpowiednio do potrzeb rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy (zwłaszcza uczniów dojeżdżających).

3. Cele i zadania świetlicy:

a)   organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,

b) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej, w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,

c)  ujawnianie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień i ich rozwijanie (organizowanie zajęć w tym zakresie),

d)  stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowaniu kulturalnej rozrywki oraz kształcenie nawyków kultury życia codziennego,

e)  upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,

f)   nabywanie umiejętności koleżeńskiego współżycia i kierowania się ważnymi dla zbiorowości normami postępowania,

g)  pomoc dzieciom o obniżonym poczuciu własnej wartości w uzyskaniu wyższej samooceny poprzez (zgodny z ich możliwościami) wkład w życie zespołu i zdobywanie na tej drodze poczucia przydatności i uznania.

 

4. Wszystkie te zadania realizuje się w ramach następujących form pracy:

–  zajęcia rekreacyjno-sportowe,

–  zajęcia kulturalno-rozrywkowe,

–  zajęcia dydaktyczne,

–  zajęcia plastyczno-techniczne,

–  zajęcia umuzykalniając,

–  zajęcia użyteczne.

 

5. Wychowankowie świetlicy:

– do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych,

– kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą: Dyrektor Szkoły, nauczyciel wychowawca świetlicy, nauczyciele-wychowawcy klas, przedstawiciele Rady Rodziców, pedagog szkolny,

–  kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie

pisemnego zgłoszenia rodziców/opiekunów dziecka,

–  od decyzji komisji kwalifikacyjnej w razie nie przyjęcia dziecka do świetlicy, służy

odwołanie do organu nadzorującego szkołę. Odwołanie powinno być rozpatrzone w ciągu

14-tu dni od daty otrzymania,

– prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy określa regulamin wewnętrzny  świetlicy.

 

6. Pracownicy świetlicy:

–  kierownik świetlicy,

–  pracownikami pedagogicznymi świetlicy są nauczyciele wychowawcy,

– liczbę etatów pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracyjnych obsługi świetlicy ustala i zatwierdza w planie organizacyjnym organ bezpośrednio nadzorujący Szkołę.

 

7. Do zadań kierownika świetlicy należy:

1)  organizowanie zajęć świetlicowych,

2)  troska o estetykę pomieszczeń świetlicy,

3)  współdziałanie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w sprawach dotyczących

dożywiania uczniów,

4)  współpraca z pedagogiem szkolnym i rodzicami /opiekunami prawnymi/ dzieci.

 

8. Do zadań nauczyciela-wychowawcy świetlicy należy:

1)  organizowanie i prowadzenie zajęć świetlicowych,

2)  opieka nad uczniami podczas zajęć oraz podczas spożywania posiłków,

3)  troska o estetykę pomieszczeń świetlicy,

4)  współpraca z pedagogiem szkolnym i rodzicami (opiekunami) dzieci,

 

9. Dokumentacja:

–  w świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

a) plan roczny pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej, tygodniowy rozkład zajęć,

b) dziennik zajęć,

c) karty zgłoszeń dzieci do świetlicy, podania, wnioski o przyjęcie.

10. Dopuszcza się możliwość funkcjonowania odrębnej świetlicy dla każdej ze Szkół wchodzących

w skład Zespołu.

 

ROZDZIAŁ  V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i  pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy (Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy).

 

Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela:

 

1. Nauczyciel organizuje i prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jej przebieg, poziom i wyniki oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów – nie może opuścić zespołu uczniowskiego, jeżeli wcześniej nie zapewnił zastępstwa lub nie zgłosił Dyrektorowi swojej nieobecności.

2. Formalny podział przedmiotów nauczania, wychowawstw, opieki nad kołami, zespołami, organizacjami i pracowniami reguluje na początku roku szkolnego arkusz organizacji szkoły i wykaz zadań dodatkowych.

3. Nauczyciel realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach, osiągając w stopniu optymalnym cele ustalone w programach i w planie pracy Szkoły.

4. Wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej. Wnioskuje o jego wzbogacenie lub modernizację do Dyrektora Szkoły.

5. Wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania.

6. Udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb ucznia.

7. Nauczyciel ma obowiązek bezstronnie i obiektywnie oceniać uczniów oraz sprawiedliwie ich traktować. Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określa Wewnątrzszkolny System Oceniania oraz stosowne rozporządzenie MENiS.

8. Ma obowiązek doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu wiedzy merytorycznej między innymi przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole i przez instytucje wspomagające Szkołę.

9. Informuje uczniów, rodziców, wychowawcę klasy, Dyrektora i Radę Pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych.

10. Prowadzi prawidłowo całą dokumentację pedagogiczną przedmiotu lub koło zainteresowań.

11. Decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu.

12. Decyduje o ocenie bieżącej, okresowej i rocznej postępów swoich uczniów. Decyduje o ocenie z zachowania swoich uczniów.

13. Ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.

14. Jeśli prowadzi koło zainteresowań lub zespół – decyduje o treści programu koła lub zespołu.

15. Odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły za poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych w  swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich działa.

16. Odpowiada za stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych.

17. Odpowiada służbowo przed władzami Szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie za rażące uchybienia w pracy, które doprowadziły do wypadku wśród uczniów lub zniszczenia mienia Szkoły.

18. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów mogą tworzyć zespół przedmiotowy.

19. Praca zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora  przewodniczący zespołu nauczycielskiego.

 

Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

–  zorganizowanie zespołu przedmiotowego nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji

programów  nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także

uzgodnienia decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,

–  wspólne opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposób badania wyników nauczania,

–  organizowanie wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego

dla początkujących nauczycieli,

–  współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w

uzupełnianiu ich wyposażenia,

–  wspólne opanowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i

eksperymentalnych programów nauczania.

 

20. Do kierowania pracą wychowawczą poszczególnych klas Dyrektor wyznacza spośród nauczycieli wychowawców, którzy powinni współpracować z nauczycielami przedmiotów, pedagogiem szkolnym, innymi pracownikami oraz rodzicami.

21. Nauczyciel – wychowawca sprawuje opiekę wychowawczą nad uczniami, a w szczególności:

 

–           programuje i organizuje proces wychowania w zespole,

–           tworzy warunki do rozwoju uczniów, przygotowania do życia w zespole, rodzinie,

społeczeństwie,

–           rozwiązuje ewentualne konflikty w zespole, a także między wychowankami

a społecznością Szkoły,

–           inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów.

 

22. Wychowawca otacza indywidualną opieką każdego wychowanka.

23. Planuje i organizuje wspólnie z uczniami i rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy.

24. Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (zarówno uczniów z trudnościami jak i uzdolnionych).

25. Współdziała z rodzicami w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci.

26. Włącza rodziców w sprawy życia klasy i Szkoły.

27. Współpracuje z pedagogiem szkolnym, poradnią psychologiczno – pedagogiczną, pielęgniarką szkolną i innymi świadczącymi pomoc w rozpoznaniu potrzeb i trudności, a także zdrowotnych oraz dotyczących zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej na podstawie stosownych przepisów.

28. Ściśle współpracuje z rodzicami wychowanków, klasową Radą Rodziców, informuje ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia, włącza rodziców w programowanie i organizacyjne sprawy klasowe.

29. Prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia.

30. Ustala ocenę z zachowania swoich wychowanków według zasad określonych przez szkolny regulamin ocen z zachowania.

31. Odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły za osiąganie celów wychowania w swojej klasie.

32. Odpowiada za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej, materialnej czy społeczno – wychowawczej.

33. Szkoła zatrudnia pedagoga.

34. Pedagog szkolny:

–           współpracuje z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną oraz służy pomocą wychowawcom klas w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

–           dokonuje oceny sytuacji wychowawczej w Szkole,

–           dokonuje analizy frekwencji szkolnej,

–           udziela pomocy w wyborze kierunku dalszego kształcenia i zawodu przez ucznia,

–           rozpoznaje warunki życia dzieci i spędzania wolnego czasu. Propaguje własne zorganizowane formy zajęć pozalekcyjnych. Współpracuje w tym zakresie z organizacjami młodzieżowymi,

–           organizuje pomoc w wyrównywaniu braków i wiadomości, korekcji, redukcji i terapii,

–           organizuje różne formy terapii, likwiduje objawy niedostosowania społecznego,

–           w zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej udziela uczniom pomocy w niepowodzeniach szkolnych, porad w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, konfliktów między rówieśnikami,

–           w zakresie pomocy materialnej organizuje pomoc poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, PCK, TPD, itp.

–           wnioskuje o bezpłatne dożywianie, kierowanie spraw do sądu, współpracuje z placówkami opieki całkowitej,

–           opracowuje roczny plan pracy uwzględniając możliwość łatwego kontaktu z uczniami i rodzicami, współpracę ze środowiskiem, organizacjami społecznymi,

–           prowadzi odpowiednią dokumentacje z działalności, jak: dziennik, ewidencja uczniów defektywnych.

35. Pracownicy obsługi:

–           prowadzą sprawy kancelaryjne, administracyjno-gospodarcze, finansowo-księgowe, dbałość o właściwy stan higieniczno-sanitarny oraz konserwację sprzętu,

–           dokonują drobnych napraw,

36. Szczegółowy zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach określa Dyrektor Szkoły.

37. Pielęgniarka szkolna troszczy się o zdrowie i rozwój fizyczny uczniów oraz o stan higieniczno-sanitarny pomieszczeń szkoły. W tym zakresie współdziała z Dyrektorem Szkoły i wychowawcami.

 

ROZDZIAŁ  VI

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

I. W przypadku Szkoły Podstawowej:

1. Organ prowadzący szkołę zapewnia warunki realizacji obowiązku szkolnego oraz określa w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, liczbę uczniów, którzy mogą być przyjęci do klas pierwszych.

2. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci 6-letnie, co do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do Szkoły na podstawie przeprowadzonych badań przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

3. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej z rocznym wyprzedzeniem.

4. Do Szkoły podstawowej przyjmuje się:

a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie danej Szkoły,

b) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.

5. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:

a) świadectwa ukończenia klasy niższej w Szkole publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

b) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania:

–           w przypadku przyjmowania do Szkoły Podstawowej ucznia, który wypełnia obowiązek  poza Szkołą (art.16 ust. 8 ustawy),

–           w przypadku zmiany typu szkoły, profilu klasy lub ubiegania się o przyjęcie do klasy wyższej niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego.

c) świadectwa/zaświadczenia wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych objętych w planach nauczania klas niższych od klasy tej Szkoły, do której uczeń przechodzi, z wyjątkiem sztuki i wychowania fizycznego.

7. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie, do której uczeń przechodzi są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczyciela.

8. Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi naucza się innego języka obcego niż ten, którego uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału/grupy w tej samej szkole, uczeń może:

a) uczyć się języka obowiązującego w danym oddziale, wyrównując we własnym zakresie    braki programowe do końca roku szkolnego,

b) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się w poprzedniej Szkole,

c) uczęszczać do klasy z danym językiem w innej Szkole.

9. Ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego egzaminuje i ocenia nauczyciel języka obcego z tej samej lub innej Szkoły, wyznaczony przez Dyrektora Szkoły, a w przypadku, gdy Dyrektor nie może zapewnić specjalisty danego przedmiotu – przez organ prowadzący Szkołę.

10. Przyjęcie do Szkoły Podstawowej dziecka spoza jej obwodu wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w którym obwodzie dziecko mieszka.

 

II. W przypadku Gimnazjum:

1. Przyjmuje z urzędu absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie Szkoły, na prośbę rodziców lub prawnych opiekunów dzieci zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, jeżeli w oddziale są wolne miejsca.

 

2. Do gimnazjum przyjmowani są uczniowie, którzy ukończyli 6 klasę szkoły podstawowej i złożą odpowiednie dokumenty zgodnie z terminarzem.

 

1.

Składanie podań przez absolwentów zamieszkałych poza obwodem.

Od 1 marca do końca kwietnia

2.

Składanie kopii świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń OKE o wynikach sprawdzianu oraz podanie ucznia.

22-26 czerwca

3.

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do gimnazjum.

30 czerwca

4.

Termin ostatecznego ogłoszenia listy uczniów przyjętych do klas pierwszych gimnazjum.

29 sierpnia

 

3. Gdy liczba kandydatów spoza obwodu jest większa niż liczba wolnych miejsc, kandydatów przyjmuje się biorąc pod uwagę następujące kryteria:

– wyniki ze sprawdzianu po klasie 6,

– średnią ocen ze wszystkich przedmiotów na świadectwie,

– otrzymaną w klasie 6 ocenę z zachowania.

4. Laureaci konkursów interdyscyplinarnych z języka polskiego z historią i matematyki z przyrodą oraz biblijnego, organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz laureaci konkursów o zasięgu ponad wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do gimnazjum bez względu na kryteria ustalone dla uczniów spoza obwodu szkoły.

5. Absolwent szkoły podstawowej jest przyjmowany do gimnazjum na podstawie:

– oryginału świadectwa ukończenia szkoły,

– oryginału zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu zewnętrznego.

6. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły przyjmowani są tylko wtedy, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

ROZDZIAŁ  VII

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW:

 

1. Uczeń ma prawo:

a) do poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich,

b) jawnie wyrażać opinie dotyczące życia Szkoły oraz uzyskać wyjaśnienia i odpowiedzi,

c) uczestniczenia w organizowaniu życia Szkoły w ramach samorządu szkolnego i innych  organizacji działających na terenie Szkoły,

d) zgłaszać swoje propozycje składu osobowego rady uczniów w porozumiewaniu z samorządem klasowym i wychowawcą klasy,

e) przejawiać własną aktywność w zdobywaniu wiedzy i umiejętności,

f) uczestniczenia w kołach zainteresowań, zajęciach pozalekcyjnych i  poza szkolnych za wiedzą i zgodą wychowawcy, korzystać bezpłatnie z pomieszczeń Szkoły, urządzeń i wyposażenia pod nadzorem i opieką nauczyciela,

g) reprezentowania Szkoły w konkursach, zawodach sportowych i imprezach zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami,

h) do jawnej i bieżącej oceny stanu wiedzy i umiejętności z poszczególnych przedmiotów oraz oceny z zachowania w Szkole,

i) do uzyskania szczegółowych informacji z wyprzedzeniem 7 dni o terminie i zakresie pisania sprawdzianów umiejętności (w tygodniu mogą się odbywać dwa sprawdziany) oraz zwrot ocenionych prac najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od daty napisania,

j) do wolnych od prac domowych ( z wyjątkiem czytania lektur i nadrabiania zaległości powstałych z winy ucznia) ferii i przerw świątecznych,

k) do odpoczynku w przerwach między lekcjami,

l) korzystania z pomocy socjalnej typu: zapomogi losowe, dofinansowanie dożywiania,

ł) przekazania wychowawcy klasy, dyrektorowi Szkoły lub nauczycielowi swoich problemów osobistych i oczekiwania od nich pomocy,

m) uczestniczenia w wycieczkach, biwakach i imprezach szkolnych na ogólnie przyjętych w Szkole  zasadach,

n) do opieki lekarskiej i pielęgniarskiej,

o) zgodnie z życzeniami rodziców może uczestniczyć w lekcjach religii lub etyki oraz zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie”,

p) absolwent Szkoły ma prawo do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.

 

2. Uczeń ma obowiązek:

a) punktualnie i regularnie uczęszczać na lekcje i inne zajęcia szkolne, w pierwszym dniu po nieobecności lub najbliższej godzinie wychowawczej dostarczyć wychowawcy klasy pisemne usprawiedliwienie,

b) pilnie i systematycznie uczyć się oraz pogłębiać swoje wiadomości i umiejętności, korzystać z księgozbioru biblioteki szkolnej, oraz systematycznie przygotowywać się do zajęć, odrabiać prace polecone przez nauczyciela do wykonania w domu,

c)  zachowywać podczas zajęć szkolnych ciszę w sali lekcyjnej i na korytarzu szkolnym, zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela.

d) szanować i dbać o zeszyty, przybory, książki, sprzęt i pomoce naukowe oraz wykorzystywać je zgodnie z przeznaczeniem,.

e) stosować się do wymogów Szkoły, dotyczących stroju uczniowskiego:

§ do noszenia stroju szkolnego, ustalonego według odrębnych przepisów.

§ stroju galowego – biała bluzka lub koszula, czarne lub granatowe spodnie lub spódnica,

f) dbać o honor i tradycje szkoły, współtworzyć jej autorytet,

g) dbać o piękno mowy ojczystej,

h) przestrzegać przyjętych form kulturalnego zachowania w szkole, poza nią, być uprzejmym, uczciwym, prawdomównym i rzetelnie wywiązywać się ze wszystkich zadań,

i) okazywać szacunek rodzicom (opiekunom), nauczycielom, innym pracownikom Szkoły, osobom dorosłym i kolegom,

j) być koleżeńskim i uczynnym, otaczać opieką młodszych kolegów, stawać w obronie krzywdzonych, przeciwstawiać się wszystkim przejawom wulgarności i brutalności,

k) podporządkować się zarządzeniom i zaleceniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej lub rodziców, nauczycieli i wychowawców oraz uchwałom samorządu szkolnego i klasowego,

l) szanować pracę własną, kolegów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników Szkoły,

m) troszczyć się o mienie Szkoły, jej estetyczny wygląd, dbać o porządek w Szkole oraz jej otoczeniu, chronić przyrodę,

n) naprawić lub odkupić zniszczony umyślnie sprzęt z wyposażenia Szkoły,

o) czynnie uczestniczyć w pracach społecznych podejmowanych przez Samorząd Szkolny i klasowy,

p) dbać o zdrowie własne i kolegów, przestrzegać zasad czystości i higieny osobistej oraz korzystać w sposób właściwy z urządzeń sanitarno-higienicznych,

q) nie palić tytoniu, nie używać środków szkodliwych dla zdrowia.

 

3. Nagrody:

a) uczeń otrzymuje nagrody za:

– rzetelną i sumienną naukę,

– wzorową postawę,

– udział w pracach samorządu szkolnego i innych organizacjach działających na terenie Szkoły,

– osiągnięciach w konkursach, zawodach i przeglądach.

 

b) nagrody dzieli się na : zespołowe i indywidualne.

c) nagrody zespołowe to:

– pochwała, wyróżnienie danej klasy lub grupy udzielone przez Dyrektora Szkoły na apelu,

– dyplom dla reprezentacji klasy czy szkoły za udział w konkursach międzyklasowych,  międzyszkolnych lub zawodach sportowych,

– puchar przechodni Dyrektora Szkoły dla klasy.

d) nagrody indywidualne to:

– pochwała wychowawcy klasy wobec kolegów,

– pochwała dyrektora szkoły na apelu,

– świadectwo z wyróżnieniem,

– dyplom lub list pochwalny,

– nagroda książkowa,

– nagroda rzeczowa lub dofinansowanie np.: wycieczki szkolnej itp.

 

4. Kary:

a) uczeń za nieprzestrzeganie regulaminu szkoły może otrzymać następujące kary:

– upomnienie przez wychowawcę klasy,

– upomnienie przez Dyrektora Szkoły,

– nagana udzielona przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły przed klasą lub forum

Szkoły,

– nagana udzielona w obecności rodziców,

– zawieszenie w prawach reprezentowania Szkoły na zewnątrz.

b) uczeń ma prawo odwołania się od kary wymierzonej:

– przez nauczyciela lub wychowawcę do Dyrektora Szkoły,

– przez Dyrektora lub Radę Pedagogiczną do Dyrektora Szkoły.

c) Dyrektor Szkoły przeprowadza postępowanie wyjaśniające, którego wynik przedstawia uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) wraz z informacją o uchyleniu bądź podtrzymaniu kary,

d) wykonanie kary może być zawieszone na określony czas jeżeli uczeń uzyska poręczenie zespołu klasowego lub Samorządu Szkolnego.

ROZDZIAŁ  VIII

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

 

Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego

 

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Dokument ten określa zasady oceniania, klasyfikowania i promowania w Zespole Szkół w Łupawie im. Adama Mickiewicza.

2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Powyższe Rozporządzenie MEN jest aktem nadrzędnym w stosunku do Wewnątrzszkolnych  Zasad Oceniania.

3. Szczegółowe zasady oceniania, kryteria ocen oraz częstotliwości i sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów ustalają nauczyciele uczący danego przedmiotu. Są one zawarte w Przedmiotowych Zasadach Oceniania (PZO).

§ 2

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

Na podstawie §2 ust.1 pkt. 4 załącznika nr 2 oraz § 2 ust. 1 pkt. 4 załącznika nr 3  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r w sprawie ramowych statutów przedszkola oraz publicznych szkół  (Dz. U. nr 61 poz. 624, ze zmianą),uwzględniając postanowienia Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu ocenienia, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 2004 Nr 199, poz. 2046, ze zmianami) ustala się następujące zasady oceniania wewnątrzszkolnego:

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu  przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz

o postępach w tym zakresie;

b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno –

wychowawczej.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z  obowiązkowych i dodatkowych

zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (opiekunów prawnych)

b) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według

skali i w formach przyjętych szkole;

c) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

d) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

e) przeprowadzanie egzaminów umożliwiających uzyskanie wyższych niż przewidywane

rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wg ustalonych warunków i trybu postępowania;

f) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji

o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

4. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców

(prawnych opiekunów) o:

– wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z

realizowanego przez siebie programu nauczania;

– sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

– warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

6. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę, a sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu

klasyfikacyjnego i poprawkowego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego

rodzicom.

7. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego przez siebie programu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

9. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

10. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się:zwolniony„.

11. Bieżące ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia jest procesem ciągłym i systematycznym dokonywanym w różnych formach zapewniającym osiągnięcie celów wewnętrznego oceniania, w tym m.in.

– ustnych wypowiedzi uczniów

– pisemnych i ustnych ćwiczeń wykonywanych podczas szkolnych zajęć edukacyjnych

– pisemnych i ustnych ćwiczeń wykonywanych w domu

– ćwiczeń praktycznych wykonywanych podczas zajęć edukacyjnych

– wytworów twórczości dziecięcej

– pisemnych sprawdzianów i prac klasowych

12. Oceny bieżące ustala się w stopniach według następującej skali:

1) w klasach I – III szkoły podstawowe stosowane jest ocenianie opisowe ze szczególnym

uwzględnieniem wysiłku włożonego przez ucznia w pracę w czasie zajęć. Dodatkowo stosuje się oznaczenia dla poszczególnych osiągnięć ucznia:

Stopień

Oznaczenie cyfrowe

celujący

6

bardzo dobry

5

dobry

4

dostateczny

3

dopuszczający

2

niedostateczny

1

 

 

 

 

 

 

2) dla klas IV – VI szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych

Oznaczenie

Osiągnięcia

6

Wiadomości i umiejętności ucznia wykraczają ponad program

5

Samodzielnie rozwiązuje zadania programowe

4

Czasami potrzebuje pomocy, w większości samodzielnie rozwiązuje zadania

3

Dość często potrzebuje pomocy przy wykonywaniu zadań

2

W niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności objęte programem

1

Nie opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej

13. Ustala się następujące kryteria ogólne stopni:

1. stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a) opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określone podstawą danej

dziedziny edukacyjnej, proponuje rozwiązania nietypowe dla zadań i problemów

oraz

b) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach

sportowych i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim

(regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia,

2. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania danej

dziedziny edukacyjnej oraz

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną

wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

3. stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania danej dziedziny

edukacyjnej, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w

podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz

b) poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności, rozwiązuje samodzielnie typowe

zadania teoretyczne lub praktyczne,

4. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania danej dziedziny

edukacyjnej na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie

programowej kształcenia ogólnego oraz

b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu

trudności,

5. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

a) ma braki w opanowaniu treści ustalonych w podstawie programowej kształcenia

ogólnego danej dziedziny edukacyjnej, ale braki te nie przekreślają możliwości

uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności z danej dziedziny

edukacyjnej oraz

b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim

stopniu trudności,

6. stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej

kształcenia ogólnego danej dziedziny edukacyjnej, a braki  w wiadomościach i

umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tej dziedziny

edukacyjnej oraz

b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu

trudności.

Szczegółowe kryteria ocen ustalają nauczyciele poszczególnych dziedzin edukacyjnych

14. Klasyfikacja śródroczna w klasach I – III polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia i ustaleniu jednej opisowej oceny klasyfikacyjnej oraz opisowej oceny zachowania w okresie od pierwszego dnia nauki w danym roku szkolnym do ostatniego dnia zajęć szkolnych przed rozpoczęciem ferii zimowych.

15. Opisowa ocena klasyfikacyjna powinna zawierać informacje dotyczące poziomu osiągnięć edukacyjnych ucznia i jego postępów, a w szczególności dotyczące:

a) rozwoju społeczno – moralnego

b) rozwoju umiejętności w zakresie:

∞ czytania

∞ mówienia i słuchania

∞ pisania

∞ liczenia

∞ obserwacji i oceny zjawisk przyrodniczych oraz zachowań społecznych

c)  rozwoju umiejętności artystyczno – technicznych

d) rozwoju fizyczno ruchowego,

Szczegółowe kryteria oceny opisowej ustalają nauczyciele.

16. Klasyfikowanie śródroczne począwszy od klasy IV polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych w skali ustalonej w ust. 24 oraz oceny zachowania w skali ustalonej w ust. 28 w okresie od pierwszego dnia nauki w danym roku szkolnym do ostatniego dnia zajęć szkolnych przed rozpoczęciem ferii zimowych

17. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

18. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych według skali określonej w ust. 24 i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w ust. 28

19. O przewidywanym dla ucznia końcoworocznym stopniu niedostatecznym nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest zobowiązany poinformować pisemnie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) na miesiąc przed zakończeniem zajęć szkolnych.

20. Na tydzień przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele przedmiotów i wychowawcy są zobowiązani poinformować pisemnie ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych odnotowując ten fakt w dzienniku lekcyjnym.

21. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. W przypadku, gdy dane zajęcia edukacyjne prowadzone są przez kilku nauczycieli, ustalana jest jedna wspólna ocena klasyfikacyjna przez tych nauczycieli. W przypadku dłuższej nieobecności nauczyciela prowadzącego zajęcia ocenę klasyfikacyjną ustala wychowawca klasy.

22. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

23. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne począwszy od klasy IV ustala się w  stopniach według następującej skali:

Stopień

Oznaczenia cyfrowe

celujący

6

bardzo dobry

5

dobry

4

dostateczny

3

dopuszczający

2

niedostateczny

1

24. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

25. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

26. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

c) dbałość o honor i tradycje szkoły;

d) dbałość o piękno mowy ojczystej;

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

g) okazywanie szacunku innym osobom.

27. Ocena zachowanie:

a) nie może mieć wpływu na oceny zajęć edukacyjnych

b) w wypadku otrzymania przez ucznia kolejnej rocznej oceny nagannej postępuje się zgodnie z

odpowiednimi przepisami prawa

28. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali:wzorowe;

a) bardzo dobre;

b) dobre;

c) poprawne;

d) nieodpowiednie;

e) naganne,

29. Ustala się następujące kryteria ogólne oceny zachowania:

wzorowe otrzymuje uczeń, który:

1. wybitnie wyróżnia się swoją postawą na tle pozostałych uczniów

2. reprezentuje szkołę w konkursach adekwatnie do swego wieku i możliwości

3. aktywnie działa na rzecz środowiska i szkoły

4. postępuje zawsze zgodnie z dobrem społeczności szkolnej

5. jego kultura osobista jest bez zarzutu w szkole i poza nią

6. z szacunkiem traktuje pracowników szkoły i kolegów

7. inicjuje pomoc koleżeńską

8. dba o bezpieczeństwo własne i innych osób

9. dba o honor i tradycje szkoły

10. systematycznie uczęszcza do szkoły a wszystkie godziny absencji ma usprawiedliwione

11. może mieć do 3 spóźnień w semestrze

12. rzetelnie wykonuje obowiązki edukacyjne

13. dba o kulturę języka i wysławiania się w każdej sytuacji

14. wykazuje inicjatywę w podejmowaniu prac na rzecz klasy, szkoły lub środowiska

15. nie ulega nałogom: nie pali papierosów, nie używa i nie rozprowadza środków

odurzających i szkodliwych dla zdrowia, nie spożywa alkoholu

bardzo dobre otrzymuje uczeń, który:

1. swoją postawą nie budzi zastrzeżeń

2. aktywnie włącza się w realizację zadań klasowych i szkolnych, solidnie wykonując

powierzone zadania

3. jego kultura osobista jest pozytywnie postrzegana w szkole i poza nią

4. z szacunkiem traktuje pracowników szkoły i kolegów

5. chętnie pomaga w nauce uczniom słabszym

6. sumiennie wypełnia obowiązki edukacyjne, uzyskując oceny stosownie do swoich

możliwości

7. godnie reprezentuje szkołę w środowisku i poza nim

8. dba o kulturę języka i wysławiania się

9. dba o rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań

10. nie ulega nałogom

11. może mieć w semestrze do 3 godzin nieusprawiedliwionych i do 5 spóźnień

dobre otrzymuje uczeń, który:

1. bierze czynny udział w życiu klasy

2. jego postawa nie budzi większych zastrzeżeń

3. kulturą osobistą nie odbiega nadmiernie od ogólnie przyjętych norm społecznych

4. stara się poskromić negatywne emocje w stosunkach interpersonalnych

5. jego stosunek do obowiązków edukacyjnych jest pozytywny, na ogół uzyskuje oceny

adekwatne do własnych możliwości

6. nie ma większych zastrzeżeń dotyczących kultury języka ucznia

7. nie ulega nałogom

8. może mieć w semestrze do 5 godzin nieusprawiedliwionych i do 5 spóźnień

poprawne otrzymuje uczeń, który:

1. sporadycznie bierze udział w życiu klasy

2. nie narusza w sposób rażący ogólnie przyjętych norm społecznych

3. jego kultura osobista i kultura wysławiania się budzi pewne zastrzeżenia lecz uczeń stara

się naprawić popełnione w tej kwestii błędy i uchybienia

4. uzyskuje oceny poniżej swych możliwości, niekiedy nie wywiązuje się ze swych

obowiązków edukacyjnych, mimo iż, stwarza mu się warunki poprawy

5. nie ulega nałogom

6. może mieć w semestrze do 10 godzin nieusprawiedliwionych i 5 spóźnień

nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który:

1. nie wykazuje żadnej aktywności na rzecz klasy lub szkoły

2. zdarza się, że łamie ogólnie przyjęte normy społeczne i nie wykazuje chęci poprawy

3. jego kultura osobista budzi poważne zastrzeżenia w środowisku szkoły i poza nią

4. wysławia się świadomie lekceważąc i łamiąc zasady kultury języka

5. swoim zachowaniem podważa dobre imię klasy i szkoły

6. lekceważy swoje obowiązki edukacyjne i mimo stwarzanych mu możliwości poprawy nie

chce z nich skorzystać, uzyskuje oceny znacznie poniżej swych możliwości

7. zachowaniem naraża zdrowie swoje i innych osób

8. ulega nałogom

9. nie wykonuje zasadnych poleceń pracowników szkoły

10. może mieć w semestrze do 20 godzin nieusprawiedliwionych i 5 spóźnień

naganne otrzymuje uczeń, który:

1. często i rażąco uchybia zasadom życia społecznego

2. przez swoje zachowanie dowodzi braku więzi z grupą rówieśniczą i społecznością szkoły

3. stosowane wobec niego środki wychowawcze nie odnoszą efektów  wskutek złej woli

ucznia

4. nie wywiązuje się z obowiązków edukacyjnych

5. arogancko zachowuje się wobec pracowników szkoły, kolegów i poza środowiskiem

szkolnym

6. jest brutalny i agresywny, używa przemocy wobec słabszych

7. oszukuje, fałszuje dokumentację szkolną, kradnie, naraża świadomie zdrowie swoje i

innych osób, ulega nałogom

8. namawia kolegów do podobnych czynów

9. nie przestrzega postanowień statutu szkoły

10. łamie prawo

11. ma ponad 20 godzin nieusprawiedliwionych.

Szczegółowe kryteria oceny zachowania ustala wychowawca klasy.

30. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

31. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

32. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

33. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w  szkolnym planie nauczania.

34. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

35. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

36. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki lub spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

37. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

38. Zadania (tematy) części pisemnej oraz części ustnej, a także ćwiczenia praktyczne, o których mowa w ust.37 przygotowuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne z uczniem

39. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

40. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 34 i 35  przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

41. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

42. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1. imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 39;

2. termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3. zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

43. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany„.

44. Jeżeli uczeń nie zgadza się z wystawioną mu roczną oceną klasyfikacyjną z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych albo z roczną oceną klasyfikacyjną z zachowania może ubiegać się o uzyskanie ocen wyższych niż przewidywane.

45. W tym celu rodzice (prawni opiekunowi) ucznia co najmniej 5 dni przed planowaną klasyfikacyjną radą pedagogiczną zwracają się pisemnie do Dyrektora Zespołu Szkół w Łupawie o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego umiejętności i wiadomości ucznia zaznaczając dokładnie nazwę zajęć edukacyjnych oraz ocenę jaką chce uzyskać uczeń z zajęć edukacyjnych lub z zachowania. Prośbę należy dokładnie umotywować.

46. Prawo do ubiegania się o wyższe niż przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne nie przysługują uczniowi, który:

1. unikał pisania prac klasowych

2. celowo spóźniał się i opuszczał zajęcia lekcyjne

3. nie korzystał w ciągu roku szkolnego z możliwości poprawy ocen uzyskiwanych z prac klasowych (szczegóły w PZO)

4. nie korzystał z możliwości uzupełniania braków w wiadomościach i umiejętnościach z pomocą nauczyciela w czasie zajęć edukacyjnych oraz w ramach konsultacji (szczegóły w PZO)

5. opuścił bez usprawiedliwienia w ciągu roku szkolnego dwa razy więcej lekcji niż wynosi liczba zajęć z danego przedmiotu w miesiącu

47. Postępowanie sprawdzające przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, a z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego przede wszystkim w formie zadań praktycznych. Przeprowadza się je co najmniej 2 dni przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną

48. Postępowanie dla ucznia, o którym mowa w ust.44, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

49. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1. imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 46.

2. termin egzaminu;

3. zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4.wyniki egzaminu sprawdzającego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

50. W czasie egzaminu sprawdzającego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

51. W przypadku ubiegania się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania powołana komisja w składzie: wychowawca, pedagog, dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

52. Ustalona przez w/w komisje roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisje jest ostateczna.

53. Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w  danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

54. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 53 i ust. 55.

55. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem ust. 70 i ust. 78.

56. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 55.

57. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

58. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

59. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 56 pkt. 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

60. W skład komisji wchodzą:

I. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne

II. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko

kierownicze – jako przewodniczący komisji,

2. wychowawca klasy,

3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne

w danej klasie,

4. pedagog lub psycholog,

5. przedstawiciel

6. samorządu uczniowskiego,

7. przedstawiciel rady rodziców.

61. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 58 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w  porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

62. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem ust. 70.

63. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

1. skład komisji,

2. termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 56 pkt 1,

3. zadania (pytania) sprawdzające,

4. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2.  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

1. skład komisji,

2. termin posiedzenia komisji,

3. wynik głosowania,

4. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

64. Do protokołu, o którym mowa w ust. 61 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

65. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust.58 pkt.1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

66. Przepisy ust. 56-63 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

67. 1 W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

67. 2 Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

68. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej

69. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co  najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

70. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej i gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

71. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 68, nie otrzymuje promocji do      klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 72 i ust. 80

72. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

73. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

74. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. 75. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
76. W skład komisji wchodzą:

1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze

– jako przewodniczący komisji;

2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek

komisji.

77. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 75 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

78. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1. skład komisji;

2. termin egzaminu poprawkowego;

3. pytania egzaminacyjne;

4. wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

79. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

80. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 80.

81. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w  klasie programowo wyższej.

82. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum:

a) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie

programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć

edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych

z uwzględnieniem ust. 68, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny

niedostatecznej;

b) jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu,

z zastrzeżeniem ust.  82.

83. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzaniu i egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły

84. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w następnym roku, z zastrzeżeniem ust. 82

85. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

86. Jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, uczeń uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania kończy on szkołę podstawową, gimnazjum z wyróżnieniem.

87. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

88. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

89. Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu.

 

§ 3
Postanowienia końcowe


1. Sprawy sporne między rodzicami i uczniami, a nauczycielami, dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania rozpatruje Dyrektor szkoły.

 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

I. KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE.

Wymagania wykraczające (W) na stopień celujący

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który odznacza się specjalnymi zainteresowaniami. Posiada zasób wiedzy określony programem nauczania oraz wiedza znacznie wykraczającą poza program nauczania. Obejmuje treści stanowiące efekt samodzielnej pracy. Uczestniczy w szkolnych, pozaszkolnych konkursach, olimpiadach przedmiotowych. Umiejętnie wykorzystuje wiedzę w nowych sytuacjach poznawczych. Pracuje systematycznie jest aktywny na lekcjach, wykonuję dodatkowe zadania wykraczające poza obowiązkowe czynności procesu lekcyjnego.

Wymagania dopełniające (D) na stopień bardzo dobry

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres treści określonych programem. Posiada wiedzę uzyskaną w wyniku rozwijania dodatkowym zainteresowaniem przedmiotem oraz umiejętność korzystania z różnych źródeł. Uczestniczy w szkolnych konkursach. Posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w nowych sytuacjach poznawczych. Pracuje systematycznie i aktywnie bierze udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz dobrowolnie wykonuje różne prace związane ze zdobywaniem i integracją zdobytej wiedzy.

Wymagania rozszerzające (R) na stopień dobry

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował treści istotne w strukturze przedmiotu w zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych. Wykazuje się umiejętnością stosowania wiadomości w sytuacjach typowych, według wzorów znanych z lekcji i podręczników. Jest aktywny na lekcjach i wykonuje zadania związane z procesem lekcyjnym oraz dodatkowo wynikające ze specyfiki danego przedmiotu.

Wymagania podstawowe (P) na stopień dostateczny

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającymi wymagań zawartych w podstawach programowych.

Wymagania konieczne (K) na stopień dopuszczający

Uczeń, który otrzyma ocenę dopuszczającą ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w podstawach programowych, które nie przekreślają możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki.

II. FORMY SPRAWDZANIA I ICH ILOŚĆ W SEMESTRZE

A. Formy ustne:

1. wypowiedzi na określony temat

2. aktywność

B. Formy pisemne:

1. prace klasowe

2. kartkówki

3. prace domowe

4. sprawdziany, testy

5. opracowania referaty

C. Formy sprawnościowe:

1. problemowe (doświadczalne)

2. praktyczne  m.in. twórcze (wytwory)

D. Ilość ocenionych form w semestrze – (szczegóły w PZO)

1. testy standaryzowane, sprawdziany 1-10

2. prace klasowe   1-4

3. kartkówki do 10

4. prace domowe 1-4

5. ćwiczenia praktyczne 1-5 (wytwory)

6. aktywność  (3 pozytywne znaki – bdb)

7. estetyka zeszytu przedmiotowego, stroju gimnastycznego – 1 ocena w semestrze

E. Inne:

1. Praca klasowa (klasówka) to pisemna forma sprawdzania wiadomości trwająca co najmniej 1 godzinę lekcyjną

a) każda praca klasowa powinna być zapowiedziana i poprzedzona informacją o zakresie przewidzianego do kontroli materiału, która określi treści i umiejętności objęte późniejszą diagnozą

b) nauczyciel powinien z tygodniowym wyprzedzeniem odnotować w dzienniku pracę klasową, by uniknąć ich nagromadzenia.

c) obecność ucznia na pracach klasowych jest obowiązkowa. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może ich pisać z całą klasą, powinien to uczynić w terminie tygodnia po przyjściu do szkoły.

d)  prace pisemne opatrzone recenzją, komentarzem uczeń powinien otrzymać w okresie 2 tygodni od ich napisania.

e) w tygodniu uczeń może pisać 2 dłuższe (pisane min. l godz. lekcyjną) zapowiedziane formy pisemne. W danym dniu może być przeprowadzona tylko jedna praca klasowa w danej klasie.

f) prace klasowe oceniane są za pomocą klucza punktowego. Przeliczanie punktów na stopnie szkolne odbywa się wg następującej skali procentowej w stosunku do ilości wszystkich możliwych do uzyskania punktów:

 

ocena

Procent punktów uzyskanych

niedostateczny

dopuszczający

dostateczny

dobry

bardzo  dobry

celujący

0 – 29%

30 – 49%

50 – 70%

71 – 85%

86 – 96%

97- 100%

 

Skala ta nie jest stosowana w niektórych pracach z języka polskiego.

g) nieobecność nieusprawiedliwiona na zapowiedzianej wcześniej klasówce jest rozliczana zgodnie z ustaleniami szczegółowymi PSO

2. Kartkówka to niezapowiedziana pisemna forma sprawdzania wiadomości obejmująca materiał najwyżej z trzech ostatnich lekcji z uwzględnieniem podstawowych wiadomości z omawianego działu.

a) kartkówka trwa maksymalnie do 20 min. Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie.

b) termin zwrotu kartkówek nie powinien być dłuższy niż jeden tydzień

3. Odpowiedzi ustne:

a) nauczyciel powinien ocenić przynajmniej raz w ciągu semestru wypowiedź ustną ucznia

b) ocena za odpowiedź ustną powinna być krótko uzasadniona przez nauczyciela

4. W ostatnich dwóch tygodniach semestru weryfikacja wiedzy nie powinna dotyczyć całego materiału, co najwyżej trzech ostatnich lekcji.

5. Każda ocena powinna być jawna. Prace pisemne są archiwizowane w szkole przez nauczyciela przedmiotu  do końca danego roku szkolnego wg ustaleń PSO i na prośbę ucznia, rodziców (prawnych opiekunów) oddawane do wglądu.

III. SPOSOBY POWIADAMIANIA RODZICÓW, PRAWNYCH OPIEKUNÓW O OSIĄGNIĘCIACH ICH DZIECI

1. Nauczyciel podczas wywiadówek, dni otwartych szkoły, indywidualnych konsultacji, rozmów interwencyjnych przekazuje rodzicom (opiekunom) informacje o:

– aktualnych postępach w nauce

– trudnościach i uzdolnieniach ucznia

– wskazówki do pracy z uczniem

2. Nauczyciel informuje też wychowawcę o aktualnych osiągnięciach i zachowaniu ucznia, a pedagoga szkoły o sytuacjach wymagających jego interwencji.

3. Rodzice są zobowiązani do śledzenia wyników pracy ucznia i podpisywania ocen ze sprawdzianu.

4. Rodzice (prawni opiekunowie) powinni być poinformowani o ocenach dłuższych, zapowiedzianych prac klasowych. Ocena może być wpisana do zeszytu ucznia i podpisana przez rodziców (opiekunów). Rodzic (opiekun) może podpisać również sam sprawdzian (szczegóły w PZO).

5. Na prośbę rodziców, (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

6. Na miesiąc przed klasyfikacją końcoworoczną nauczyciel przedmiotu informuje ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) o zagrożeniu oceną niedostateczną. Powiadomienia dokonuje nauczyciel przedmiotu poprzez wpis w specjalnej karcie informacyjnej, którą przekazuje rodzicom. W przypadku braku możliwości uzyskania podpisu lub odmowy podpisu nauczyciel zgłasza problem dyrekcji szkoły. W/w karty nauczyciel przechowuje do końca danego roku szkolnego.

7. Wszystkie informacje o uczniu gromadzone są przez nauczycieli w dzienniku lekcyjnym i arkuszach ocen.

8. Na tydzień przed radą klasyfikacyjną śródroczną i końcoworoczne nauczyciel przedmiotu informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach w formie wpisu do zeszytu przedmiotowego

9. W przypadku, gdy z różnych przyczyn, nauczyciel przedmiotu nie wystawi uczniowi oceny klasyfikacyjnej siedem dni przed odpowiednią radą pedagogiczną ocenę tę wystawia wychowawca klasy po poinformowaniu Dyrektora szkoły.

IV. ZARYS OGÓLNY UMOWY Z UCZNIEM (szczegóły w PZO)

1. Uczeń zdobywa dodatkowe plusy za przygotowanie pomocy na lekcje, dostarczenie dodatkowych materiałów, eksponatów, aktywność itp. Uzyskanie 3 plusów daje ocenę bardzo dobrą

2. Uczeń ma prawo być w semestrze nieprzygotowany do lekcji. Jednak swoje nieprzygotowanie musi zgłosić nauczycielowi na początku lekcji, by nauczyciel mógł odnotować w dzienniku znakiem” np.” lub (-). (szczegóły w PZO)

3. Jeśli uczeń nie zgłosi nauczycielowi faktu nieprzygotowania do lekcji otrzymuje ocenę niedostateczną.

4. W przypadku dłuższej (minimum 2 tygodnie) nieobecności ucznia w szkole (spowodowanej chorobą) przysługuje mu na życzenie „trzy dni ochronne”, w czasie których nie jest odpytywany.

V ZASADY POPRAWIANIA OCEN

1. Uczeń, który otrzymał niesatysfakcjonującą go ocenę ze sprawdzianu ma prawo przystąpić jeden raz do poprawy tej oceny (szczegóły w PZO) Liczy się tylko ocena z poprawy. Niższa lub taka sama ocena nie będzie wpisywane do dziennika

2. Oceny bieżące uczniowie mogą poprawiać zgodnie z zapisem w PZO

3. Uczeń ma prawo ubiegać się o końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną wyższą niż przewidywana (szczegóły w WZO)

4. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego (szczegóły w WZO)

5. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny (szczegóły w WZO)

 

VI   USTALENIA KOŃCOWE

Przedmiotowe Zasady Oceniania jest dokumentem otwartym. Zmiany wprowadza Rada Pedagogiczna stosownie do swoich kompetencji, uwzględniając zmiany przepisów prawa oświatowego i ewaluacji.

 

VII SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA DOTYCZĄCE UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UMYSŁOWĄ

A. DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH UMYSŁOWO W STOPNIU LEKKIM

B.

I OGÓLNE ZASADY OCENIANIA

1. Uczniowie z orzeczeniem PPP o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność umysłową w stopniu lekkim realizują podstawę programową kształcenia ogólnego. Nauczyciele wszystkich przedmiotów pracujący z tymi uczniami zobowiązani są dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów. Dostosowanie powinno dotyczyć głównie odpowiednich warunków organizacyjnych oraz metod i form pracy z uczniem.

2. Ocenę z poszczególnych przedmiotów nauczania dla ucznia z niepełnosprawnością w stopniu lekkim ustala nauczyciel prowadzący.

3. Na półrocze i zakończenie roku szkolnego uczniowie dodatkowo otrzymują ocenę opisową wyników nauczania z poszczególnych przedmiotów.

4. Ocena opisowa zawiera opis osiągnięć ucznia oraz wskazówki do dalszej pracy dla nauczycieli i rodziców. Informacje dla rodziców powinny mieć charakter opisowo – instruktażowy i opierać się głównie na konkretnych osiągnięciach ucznia. Niewielkie nawet postępy powinny być wzmacniane pozytywnie, natomiast brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu.

5. Podstawową zasadą oceniania tej grupy uczniów jest położenie akcentu na ocenę wkładu pracy i zaangażowania, a nie poziom wiadomości i umiejętności. Proces oceniania uwzględnia indywidualne możliwości ucznia. Należną zasadą jest stopniowanie trudności oraz praktyczne działanie.

II SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN

OCENA

OPANOWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWNOŚĆ

POSIADANA WIEDZA

bardzo dobra

– aktywnie uczestniczy w lekcji, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,

– rozwiązuje zadania dodatkowe,

– dociera samodzielnie do źródeł wskazanych przez nauczyciela,

– zawsze przygotowany do lekcji, odrabia prace domowe,

– opanował materiał przewidziany programem

dobra

– potrafi korzystać z zaprezentowanych na lekcji źródeł informacji,

– poprawnie stosuje zdobyte wiadomości

– samodzielnie wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne,

– pod kierunkiem nauczyciela rozwiązuje zadania o większym stopniu trudności,

– zwykle przygotowany do lekcji, odrabia prace domowe

– posiadł wiedzę i umiejętności w zakresie wymagań podstawowych (potrzebne w życiu codziennym i stanowią podstawę do dalszej edukacji)

dostateczna

– wykonuje typowe zadania według schematów,

– pracuje chętnie na miarę swoich możliwości,

– wymaga ukierunkowania pracy przez nauczyciela,

– wymaga wielu przypomnień, powtórzeń, wsparcia ze strony nauczyciela,

– zazwyczaj przygotowany do lekcji

– posiadł wiedzę i umiejętności zapisane w podstawie programowej dla danego etapu kształcenia w zakresie wymagań koniecznych, opanował niektóre umiejętności w zakresie wymagań podstawowych

dopuszczająca

– rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności,

– wymaga ciągłego nadzoru przy pracy,

– pracuje tylko przy wsparciu nauczyciela i pod jego kierunkiem,

– prowadzi zeszyt przedmiotowy,

– rozumie czytany tekst,

– nie jest aktywny na lekcji,

– często jest nieprzygotowany do lekcji

– posiadł wiedzę i umiejętności zapisane w podstawie programowej dla danego etapu kształcenia w zakresie wymagań koniecznych

niedostateczna

– nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności,

– nie wykazuje zainteresowania nauką,

– nie wykonuje prac domowych,

– zwykle jest nieprzygotowany do lekcji (brak zeszytu, podręcznika, przyborów itp.),

– nie potrafi korzystać z pomocy wskazanych przez nauczyciela,

– odmawia współpracy.

– nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności, braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu.

 

III ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA

1. Kryteria ocen z zachowania są takie same jak dla wszystkich uczniów, z uwzględnieniem specyfikacji niepełnosprawności w stopniu lekkim.

2. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu:

● na oceny z zajęć edukacyjnych,

● promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

3. Przy ocenie zachowania należy brać pod uwagę:

● zdolności nawiązywania pozytywnych kontaktów w klasie i poza nią,

● umiejętność pracy w zespole,

● udzielanie pomocy innym – opiekuńczość,

● podejmowanie z własnej inicjatywy działań na rzecz klasy, szkoły,

● dotrzymywanie obietnic i zobowiązań – reagowanie adekwatnie do sytuacji,

● umiejętność opanowania własnych negatywnych emocji – złość gniew, kłótliwość, płacz,

● umiejętność ujawniania emocji pozytywnych – radość, życzliwość, spokój,

● aktywność podczas zajęć,

● pracowitość i obowiązkowość,

● szanowanie godności innych osób,

● życzliwość i uprzejmość w stosunku do innych,

● umiejętność cieszenia się z sukcesów koleżanek i kolegów,

● poszanowanie własności osobistej

● poszanowanie własności społecznej.

 

 

 

 

 

 

Poziomy wiadomości i umiejętności uczniów

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:

Wymagania konieczne – wiadomości i umiejętności łatwe i praktyczne, niezbędne w życiu i dalszej edukacji, ułatwiają uczenie się innych przedmiotów.

Wymagania podstawowe – wiadomości, które wdrażane w praktycznym działaniu są potrzebne w życiu codziennym i stanowią podstawę do dalszej edukacji.

Wymagania ponadpodstawowe – wiadomości i umiejętności o podwyższonym stopniu trudności, które nie zawsze mogą być stosowane w życiu codziennym, ponieważ są bardziej teoretyczne i interdyscyplinarne.

 

C. DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM W STOPNIU UMIARKOWANYM

Zgodnie z „Podstawą programową kształcenia ogólnego uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach” (załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. Dz.U. z 2012r. poz. 977).

I OGÓLNE ZASADY OCENIANIA

1. Osoby z upośledzeniem umiarkowanym osiągają w wieku 15 lat poziom rozwoju umysłowego dziecka 7 -8 letniego.

2. Celem wychowania i nauczania powinno być zatem wyposażenie ucznia w takie umiejętności, sprawności i nawyki, aby:

* mógł porozumieć się z otoczeniem w najpełniejszy sposób – werbalnie lub poza werbalnie,

* zdobył maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb dotyczących bezpieczeństwa,

* był zaradny w życiu codziennym,

* umiał sterować swoim zachowaniem, zarówno w miejscach publicznych jak i prywatnych, wobec osób bliskich i wobec obcych, mówić „nie” w zagrażających sytuacjach,

* mógł uczestniczyć w życiu społecznym na równi z innymi członkami społeczeństwa, znając i przestrzegając ogólnie przyjęte normy zachowania.

II SPOSÓB OCENIANIA UCZNIA

1. Oceny cząstkowe i oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne są ocenami opisowymi z wyjątkiem oceny z przedmiotu religia/etyka.

2. Oceny wpisuje się do specjalnie założonego zeszytu, który dołączony jest do dziennika lekcyjnego klasy.

3. Ucznia promuje się do klasy programowo wyższej uwzględniając specyfikację kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

4. O ukończeniu szkoły przez ucznia postanawia na zakończenia klasy programowo najwyżej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

5. Nawet niewielkie postępy ucznia powinny być wzmacniane pozytywnie, natomiast brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu.

 

III ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA

1. Ocena z zachowania jest oceną opisową.

2. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu:

● na oceny z zajęć edukacyjnych,

● promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

3. Przy opisie zachowania należy brać pod uwagę:

● zdolności nawiązywania pozytywnych kontaktów w klasie i poza nią,

● umiejętność pracy w zespole,

● udzielanie pomocy innym – opiekuńczość,

● podejmowanie z własnej inicjatywy działań na rzecz klasy, szkoły,

● dotrzymywanie obietnic i zobowiązań – reagowanie adekwatnie do sytuacji,

● umiejętność opanowania własnych negatywnych emocji – złość gniew, kłótliwość, płacz,

● umiejętność ujawniania emocji pozytywnych – radość, życzliwość, spokój,

● aktywność podczas zajęć,

● pracowitość i obowiązkowość,

● szanowanie godności innych osób,

● życzliwość i uprzejmość w stosunku do innych,

● umiejętność cieszenia się z sukcesów koleżanek i kolegów,

● poszanowanie własności osobistej

● poszanowanie własności społecznej.

 

ROZDZIAŁ IX

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum w Łupawie.

1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie § 8.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, a udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zapisami statutu.

2. Gimnazjum stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych, które mogą mieć charakter: przedmiotowy, między przedmiotowy, a czas ich powinien wynosić od 2 tygodni do 7 miesięcy w zależności od problematyki i złożoności projektu.

3. Koordynatorem projektów edukacyjnych jest nauczyciel powołany przez dyrektora gimnazjum, którego zadaniem jest:

a) udzielanie nauczycielom pomocy merytorycznej na temat metody projektu;

b) koordynowanie pracy nauczycieli, w tym opiekunów projektów;

c) przygotowanie harmonogramu pracy na dany rok szkolny;

d) nadzór nad dokumentacją projektów;

4. Nad realizacją konkretnego projektu czuwa opiekun projektu. Jego zadania to:

a) omówienie scenariusza projektu z uczniami;

b) przygotowanie kontraktu i podpisanie go z uczniami;

c) przygotowanie dokumentacji i zapoznanie z zasadami jej prowadzenia:

– karty projektu,

– karty samooceny ucznia,

– karty oceny projektu,

– karty oceny prezentacji projektu,

– sprawozdanie z realizacji projektu;

d) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu;

e) organizowanie opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji;

f) pomoc uczniom na każdym etapie realizacji projektu;

g) motywowanie uczniów do systematycznej pracy;

h) pomoc w prezentacji projektu;

i) ocena projektu;

j) komunikacja z wychowawcą ucznia na temat jego udziału w projekcie;

k) koordynowanie pracy nauczycieli w przypadku kiedy projekt edukacyjny jest między przedmiotowy.

5. Nauczyciel nie będący opiekunem projektu, a współpracujący z opiekunem w projekcie międzyprzedmiotowym jest zobowiązany do:

a) konsultacji dla uczniów zgodnie z ustalonym harmonogramem,

b) czuwania nad prawidłowym przebiegiem projektu,

c) sprawowanie opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji, zgodnie z ustalonym zakresem merytorycznym,

d) prowadzenie dokumentacji uzgodnionej z opiekunem projektu,

e) współpracy z opiekunem projektu i szkolnym opiekunem projektu w ciągu roku szkolnego,

f) ustalenie oceny przedmiotowej projektu, jeśli jest przewidziana,

g) udział w ustaleniu oceny udziału ucznia projektu, skutkującym wpisem na świadectwie ukończenia szkoły,

h) udziału w ustaleniu oceny z zachowania ucznia.

6. Wychowawca klasy jest zobowiązany do:

a) poinformowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego;

b) prowadzenia działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, w szczególności:

– wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy,

– monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu,

– przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom;

c) komunikowania się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania;

d) prowadzenia odpowiednich zapisów w dokumentacji szkolnej związanych z realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę).

 

Działania projektowe

I . Wybór tematu projektu.

1. Do końca września, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, nauczyciele ustalają ich temat przewodni.

2. Podczas ustalania przewodniego tematu projektów edukacyjnych bierze się pod uwagę w szczególności ważne wydarzenia rocznicowe, społeczne, uwarunkowania środowiska lokalnego, potrzeby szkoły, realizację podstawy programowej.

3. W terminie do 30 września roku szkolnego, w którym będzie realizowany projekt edukacyjny, nauczyciele wspólnie ustalają zestaw projektów edukacyjnych do realizacji w danym roku szkolnym, określając również typy projektów (np. badawczy, lokalnego działania).

4. Projekty mogą być realizowane przez jednego nauczyciela w jednej klasie lub międzyoddziałowo, bądź przez kilku nauczycieli między przedmiotowo.

II. Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji.

1. Opiekunowie projektów omawiają z uczniami: scenariusz projektu, harmonogram działań projektowych, wspomagają podział zadań w grupie, przygotowują kontrakt, omawiają wzory dokumentów i kryteria oceniania i jego prezentacji.

2. Opiekunowie projektów i nauczyciele pracują z uczniami wyznaczają miejsce i termin konsultacji.

3. Opiekunowie projektów i nauczyciele pracujący z uczniami przygotowują kartę projektu.

III. Wykonanie zaplanowanych działań.

1. uczniowie pod opieką nauczycieli pracują nad realizacją projektu do końca maja danego roku szkolnego,

2. szkolny opiekun projektu z innymi nauczycielami do końca maja,

3. uzgadnia formułę prezentacji poszczególnych projektów,

4. uczniowie dokonują samooceny projektu,

5. opiekun projektu dokonuje oceny projektu.

IV. Publiczne przedstawienie rezultatów projektów.

1. projekty edukacyjne prezentowane są publicznie,

2. podczas prezentacji projektów dokonuje się oceny prezentacji projektów,

3. uczniowie wraz z nauczycielami dokonują ewaluacji swojej pracy,

4. do końca roku szkolnego uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowują sprawozdania z realizacji projektów, które umieszczone są na stronie szkoły.

 

Ustalenia dodatkowe

1. Dyrektor szkoły decyduje o zwolnieniu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w uzasadnionych przypadkach (uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu) na udokumentowany wniosek rodzica.

2. Dyrektor podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizacji projektu edukacyjnego na jego prośbę w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole (np. nauczania indywidualne, inne sytuacje zdrowotne lub losowe).

3. Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji projektów edukacyjnych.

4. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.

 

 

Ocena z zachowania a projekt edukacyjny

Ocena z zachowania ustalona jest przez wychowawcę klasy zgodnie z kryteriami:

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą a

ponadto:

a) wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się  umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków.

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą a ponadto:

a) był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa nacechowana życzliwością.

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) współpracował w zespole realizując projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania.

4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

a) współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego zadania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu.

ROZDZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zespół Szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich Szkół wchodzących w jego skład, zawierającą nazwę Zespołu.

3. Tablice i stemple Szkół wchodzących w skład Zespołu powinny zawierać nazwę Zespołu i nazwę Szkoły.

4. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydanych przez Szkołę podaje się nazwę Zespołu i nazwę Szkoły wchodzącej w jego skład.

5. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Zasady gospodarki finansowej Zespołu określają odrębne przepisy.

7. Do statutu Szkoły dołącza się regulamin Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, które stanowią integralną część statutu.