Program profilaktyczny UNPLUGGED

0
236

W klasach VIII a i VIII c realizowany był program profilaktyczny UNPLUGGED. Jest to program profilaktyki uniwersalnej, oparty na strategii wszechstronnego wpływu społecznego. Celem programu jest zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych /alkohol, narkotyki, tytoń /przez młodzież. Uczniowie każdej klasy uczestniczyli w 12 spotkaniach, które koncentrowały się na umiejętnościach życiowych, przekonaniach normatywnych i wiedzy o substancjach psychoaktywnych. Tematyka zajęć dla młodzieży obejmowała:

  • konformizm, przejawy nacisku grupowego i sposoby radzenia sobie z nim
  • wiedza o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed piciem alkoholu, zróżnicowaniu podatności na alkohol w zależności od płci
  • przekonania normatywne na temat rozpowszechniania zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi,
  • wiedza o przyczynach i następstwach palenia papierosów,
  • umiejętność komunikowania, umiejętność asertywnej obrony swoich racji oraz inne umiejętności interpersonalne i intrapersonalne, których niedostateczne opanowanie może skłaniać do używania substancji psychoaktywnych w sytuacjach towarzyskich,
  • wiedza o narkotykach

Metody realizacji zajęć: prezentacje, praca w grupach, zarządzanie kontraktem, zadanie domowe, scenka sytuacyjna, dyskusja plenarna, gra, informacje zwrotne.

Realizatorem warsztatów profilaktycznych w naszej szkole był pan Tymoteusz Mikołajczyk Gniezna. Bożena Kowalska