Wewnątrzszkolne Ocenianie

0
1501

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument stanowi załącznik do Statutu Zespołu Szkół w Łupawie im. Adama Mickiewicza.
2. Dokument ten określa zasady oceniania, klasyfikowania i promowania w Zespole Szkół w Łupawie im. Adama Mickiewicza .

3. Wewnątrzszkolne Ocenianie jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Powyższe Rozporządzenie MEN jest aktem nadrzędnym w stosunku do Wewnątrzszkolnego  Oceniania.
4. Szczegółowe zasady oceniania, kryteria ocen oraz częstotliwości i sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów ustalają nauczyciele uczący danego przedmiotu. Są one zawarte w Przedmiotowym  Oceniania ( PO ).
§ 2 Wewnątrzszkolne ocenianie
Na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 4 załącznika nr 2 oraz § 2 ust. 1 pkt. 4 załącznika nr 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r w sprawie ramowych statutów przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61 poz. 624, ze zmianą ), uwzględniając postanowienia Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. 2004 nr 199, poz. 2046, ze zmianami ) ustala się następujące zasady oceniania wewnątrzszkolnego:

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczenie rodzicom ( prawnym opiekunom ) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców ( opiekunów pranych )
2) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;
3) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych;
4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
5) przeprowadzenie egzaminów umożliwiających uzyskanie wyższych nią przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wg ustalonych warunków i trybu postępowania;
6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom ( prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
4. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców ( prawnych opiekunów ) o :
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców ( prawnych opiekunów ) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
6. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów ). Na wniosek ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów ) nauczyciel uzasadnia ustaloną oceną, a sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom ).
7. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego przez siebie programu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
9. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.
10.W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się : „ zwolniony”.
11Bieżące ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia jest procesem ciągłym i systematycznym dokonywanym w różnych formach zapewniającym osiągnięcie celów wewnętrznego oceniania, w tym m.in.
1) ustnych wypowiedzi uczniów
2) pisemnych i ustnych ćwiczeń wykonywanych podczas szkolnych zajęć edukacyjnych
3) pisemnych i ustnych ćwiczeń wykonywanych w domu
4) ćwiczeń praktycznych wykonywanych podczas zajęć edukacyjnych
5) wytworów twórczości dziecięcej
6) pisemnych sprawdzianów i prac klasowych]
12.Oceny bieżące ustala się w stopniach według następującej skali:
1) w klasach I – III szkoły podstawowej stosowane jest ocenianie opisowe ze szczególnym uwzględnieniem wysiłku włożonego przez ucznia w pracę w czasie zajęć. Dodatkowo stosuje się oznaczenia dla poszczególnych osiągnięć ucznia:

Oznaczenie Osiągnięcia
6 Wiadomości i umiejętności ucznia wykraczają ponad program
5 Samodzielnie rozwiązuje zadania programowe.
4 Czasami potrzebuje pomocy, w większości samodzielnie rozwiązuje zadania.
3 Dość często potrzebuje pomocy przy wykonywaniu zadań.
2 W niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności objęte programem.
1 Nie opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej

 

 

 

 

2) dla klas IV – VI szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych;

Stopień Oznaczenie cyfrowe
celujący 6
bardzo dobry 5
dobry 4
dostateczny 3
dopuszczający 2
niedostateczny 1

13. Ustala się następujące kryteria ogólne stopni:1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:a) posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza treści określone w programie nauczania danej dziedziny edukacyjnej, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także problemy i zadania wykraczające poza program nauczania danej dziedziny edukacyjnej lub b) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim ( regionalnym ) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia,2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania danej dziedziny edukacyjnej orazb) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania danej dziedziny edukacyjnej, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego orazb) poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania danej dziedziny edukacyjnej na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego orazb) rozwiązuje ( wykonuje ) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności 5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:a) ma braki w opanowaniu treści ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego danej dziedziny edukacyjnej, ale braki te nie przekreślają możliwości z danej dziedziny edukacyjnej orazb) rozwiązuje ( wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności;6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego danej dziedziny edukacyjnej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tej dziedziny edukacyjnej orazb) nie jest w stanie rozwiązać ( wykonać ) zadań o niewielkim ( elementarnym ) stopniu trudności.Szczegółowe kryteria ocen ustalają nauczyciele poszczególnych dziedzin edukacyjnych.
14. Klasyfikacja śródroczna w klasach I – III polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia i ustaleniu jednej opisowej oceny klasyfikacyjnej oraz opisowej oceny zachowania w okresie od pierwszego dnia nauki w danym roku szkolnym do ostatniego dnia zajęć szkolnych przed rozpoczęciem ferii zimowych.
15. Opisowa ocena klasyfikacyjna powinna zawierać informacje dotyczące poziomu osiągnięć edukacyjnych ucznia i jego postępów, a w szczególności dotyczące:
1) rozwoju społeczno – moralnego
2) rozwoju umiejętności w zakresie:a) czytania b) mówienia i słuchania c) pisania d) liczenia e) obserwacji i oceny zjawisk przyrodniczych oraz zachowań społecznych;
3) rozwoju umiejętności artystyczno – technicznych
4) rozwoju fizyczno ruchowego,Szczegółowe kryteria oceny opisowej ustalają nauczyciele.
16. Klasyfikowanie śródroczne począwszy od klasy IV polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych w skali ustalonej w ust. 24 oraz oceny zachowania w skali ustalonej w ust. 28 w okresie od pierwszego dnia nauki w danym roku szkolnym do ostatniego dnia zajęć szkolnych przed rozpoczęciem ferii zimowych.
17. Klasyfikacja roczna w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
18. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych według skali określonej w ust. 24 i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w ust. 28.
19. O przewidywanym dla ucznia końcoworocznym stopniu niedostatecznym nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest zobowiązany poinformować pisemnie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) na miesiąc przed zakończeniem zajęć szkolnych.
20. Na tydzień przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele przedmiotów i wychowawcy są zobowiązani poinformować pisemnie ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych odnotowując ten fakt w dzienniku lekcyjnym.
21. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenę ucznia. W przypadku, gdy dane zajęcia edukacyjne prowadzone są przez kilku nauczycieli, ustalana jest jedna wspólna ocena klasyfikacyjna przez tych nauczycieli. W przypadku dłuższej nieobecności nauczyciela prowadzącego zajęcia ocenę klasyfikacyjną ustala wychowawca klasy.
22. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
23. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne począwszy od klasy IV ustala się w stopniach według następującej skali:

Stopień Oznaczenie cyfrowe
celujący 6
bardzo dobry 5
dobry 4
dostateczny 3
dopuszczający 2
niedostateczny

1

24.

Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

25. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
26. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
27. Ocena zachowania:1) nie może mieć wpływu na oceny zajęć edukacyjnych2) w wypadku otrzymania przez ucznia kolejnej rocznej oceny nagannej postępuje się zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
28. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali:1) wzorowe;2) bardzo dobre;3) dobre;4) poprawne;5) nieodpowiednie;6) naganne;
29. Ustala się następujące kryteria ogólne oceny zachowania:
wzorowe otrzymuje uczeń, który: wybitnie wyróżnia się swoją postawą na tle pozostałych uczniów reprezentuje szkołę w konkursach adekwatnie do swego wieku i możlowości aktywnie działa na rzecz środowiska i szkoły postępuje zawsze zgodnie z dobrem społeczności szkolnej jego kultura osobista jest bez zarzutu w szkole i poza nią z szacunkiem traktuje pracowników szkoły i kolegów inicjuje pomoc koleżeńską dba o bezpieczeństwo własne i innych osób dba o honor i tradycje szkoły systematycznie uczęszcza do szkoły a wszystkie godziny absencji ma usprawiedliwione może mieć do 3 spóźnień w semestrze rzetelnie wykonuje obowiązki edukacyjne dba o kulturę języka i wysławiania się w każdej sytuacji wykazuje inicjatywę w podejmowaniu prac na rzecz klasy, szkoły lub środowiska nie ulega nałogom: nie pali papierosów, nie używa i nie rozprowadza środków odurzających i szkodliwych dla zdrowia, nie spożywa alkoholu
bardzo dobre otrzymuje uczeń, który: swoją postawą nie budzi zastrzeżeń aktywnie włącza się w realizację zadań klasowych i szkolnych, solidnie wykonując powierzone zadania jego kultura osobista jest pozytywnie postrzegana w szkole i poza nią z szacunkiem traktuje pracowników szkoły i kolegów chętnie pomaga w nauce uczniom słabszym sumiennie wypełnia obowiązki edukacyjne, uzyskując oceny stosownie do swoich możliwości godnie reprezentuje szkołę w środowisku i poza nim dba o kulturę języka i wysławiania się dba o rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań nie ulega nałogom może mieć w semestrze do 3 godzin nieusprawiedliwionych i do 5 spóźnień
dobre otrzymuje uczeń, który: bierze czynny udział w życiu klasy jego postawa nie budzi większych zastrzeżeń kulturą osobistą nie odbiega nadmiernie od ogólnie przyjętych norm społecznych stara się poskromić negatywne emocje w stosunkach interpersonalnych jego stosunek do obowiązków edukacyjnych jest pozytywny, na ogół uzyskuje oceny adekwatne do swoich możliwości nie ma większych zastrzeżeń dotyczących kultury języka ucznia nie ulega nałogom może mieć w semestrze do 5 godzin nieusprawiedliwionych i 5 spóźnień
poprawne otrzymuje uczeń, który: sporadycznie bierze udział w życiu klasy nie narusza w sposób rażący ogólnie przyjętych norm społecznych jego kultura osobista i kultura wysławiania się budzi pewne zastrzeżenia lecz uczeń stara się naprawić popełnione w tej kwestii błędy i uchybienia uzyskuje oceny poniżej swych możliwości, niekiedy nie wywiązuje się ze swych obowiązków edukacyjnych, mimo iż, stwarza mu się warunki poprawy nie ulega nałogom może mieć w semestrze do 10 godzin nieusprawiedliwionych i 5 spóźnień
nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który: nie wykazuje żadnej aktywności na rzecz klasy lub szkoły zdarza się, że łamie ogólnie przyjęte normy społeczne i nie wykazuje chęci poprawy jego kultura osobista budzi poważne zastrzeżenia w środowisku szkoły i poza nią wysławia się świadomie lekceważąc i łamiąc zasady kultury języka swoim zachowaniem podważa dobre imię klasy i szkoły lekceważy swoje obowiązki edukacyjne i mimo stwarzanych mu możliwości poprawy nie chce z nich skorzystać, uzyskuje oceny znacznie poniżej swych możliwości zachowaniem naraża zdrowie swoje i innych osób ulega nałogom nie wykonuje zasadnych poleceń pracowników szkoły może mieć w semestrze do 20 godzin nieusprawiedliwionych i 5 spóźnień
naganne otrzymuje uczeń, który: często i rażąco uchybia zasadom życia społecznego przez swoje zachowanie dowodzi braku więzi z grupą rówieśniczą i społecznością szkoły stosowane wobec niego środki wychowawcze nie odnoszą efektów wskutek złej woli ucznia nie wywiązuje się z obowiązków edukacyjnych arogancko zachowuje się wobec pracowników szkoły, kolegów i poza środowiskiem szkolnym jest brutalny i agresywny, używa przemocy wobec słabszych oszukuje, fałszuje dokumentacje szkolną, kradnie, naraża świadomie zdrowie swoje i innych osób, ulega nałogom namawia kolegów do podobnych czynów nie przestrzega postanowień statutu szkoły łamie prawo ma ponad 20 godzin nieusprawiedliwionych Szczegółowe kryteria oceny zachowania ustala wychowawca klasy.
30. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
31. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.
32. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełniania braków.
33. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
34. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
35. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
36. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
37. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
38. Zadania ( tematy ) części pisemnej oraz części ustnej, a także ćwiczenia praktyczne, o których mowa w ust. 37 przygotowuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne z uczniem.
39. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami).
40. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 34 i 35 przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
41. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ( prawni opiekunowie) ucznia.
42. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 39;2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;3) zadania ( ćwiczenia ) egzaminacyjne;4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
43. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ nieklasyfikowany”.
44. Jeżeli uczeń nie zgadza się z wystawioną mu roczną oceną klasyfikacyjną z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych albo z roczną oceną klasyfikacyjną z zachowania może ubiegać się o uzyskanie ocen wyższych niż przewidywane.
45. W tym celu rodzice (prawni opiekunowie) ucznia co najmniej 5 dni przed planowaną klasyfikacyjną radą pedagogiczną zwracają się pisemnie do Dyrektora Zespołu Szkół w Łupawie o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego umiejętności i wiadomości ucznia zaznaczając dokładnie nazwę zajęć edukacyjnych oraz ocenę jaką chce uzyskać uczeń z zajęć edukacyjnych lub z zachowania. Prośbę należy dokładnie umotywować.
46. Prawo do ubiegania się o wyższe niż przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne nie przysługują uczniowi, który: unikał pisania prac klasowych celowo spóźniał się i opuszczał zajęcia lekcyjne nie korzystał w ciągu roku szkolnego z możliwości poprawy ocen uzyskiwanych z prac klasowych ( szczegóły w PSO) nie korzystał z możliwości uzupełniania braków w wiadomościach i umiejętnościach z pomocą nauczyciela w czasie zajęć edukacyjnych oraz w ramach konsultacji ( szczegóły w PSO) opuścił bez usprawiedliwienia w ciągu roku szkolnego dwa razy więcej lekcji niż wynosi liczba zajęć z danego przedmiotu w miesiącu.
47. Postępowanie sprawdzające przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, a z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego przede wszystkim w formie zadań praktycznych. Przeprowadza się je co najmniej 2 dni przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną.
48. Postępowanie dla ucznia, o którym mowa w ust. 44, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
49. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający w szczególności:1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 46;2) termin egzaminu;3) zadania ( ćwiczenia ) egzaminacyjne;4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
50. W czasie egzaminu sprawdzającego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
51. W przypadku ubiegania się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania powołana komisja w składzie: wychowawca, pedagog, dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
52. Ustalona przez w/w komisje roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisje jest ostateczna.
53. Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie
54. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 53 i ust. 55.
55. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem ust. 70 i ust. 78.
56. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 55.
57. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
58. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji;
59. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 56 pkt. 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
60. W skład komisji wchodzą:1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,b) wychowawca klasy;c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;d) pedagog lub psycholog;e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;f) przedstawiciel rady rodziców;
61. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 58 pkt. 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych , szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
62. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem ust. 70.
63. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:a) skład komisji,b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 56 pkt 1;c) zadania ( pytania ) sprawdzające;d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:a) skład komisji,b) termin posiedzenia komisji;c) wynik glosowania;d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
64. Do protokołu, o którym mowa w ust. 61 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia
.
65. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 56 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
66. Przepisy ust. 56 – 63 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
67. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I –III szkoły podstawowej, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami ) ucznia.
68. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
69. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
70. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej i gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
71. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 68, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 72 i ust. 80.
72. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
73. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
74. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
75. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
76. W skład komisji wchodzą:a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
77. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 75 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych , szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
78. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:1) skład komisji;2) termin egzaminu poprawkowego;3) pytania egzaminacyjne;4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. Do protokołu, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
79. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
80. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 80.
81. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
82. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum:1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych z uwzględnieniem ust. 68, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej;2) jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu, z zastrzeżeniem ust. 82.
83. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
84. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w następnym roku, z zastrzeżeniem ust. 82.
85. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.
86. Jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, uczeń uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania kończy on szkołę podstawową, gimnazjum z wyróżnieniem.
§ 3 Postanowienia końcowe
1. Sprawy sporne między rodzicami i uczniami, a nauczycielami, dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania rozpatruje Dyrektor szkoły.
2. Dokument ten został uchwalony przez Radę Pedagogiczną.