Pedagog szkolny

0
1476

Pedagog szkolny- godziny pracy 

poniedziałek wtorek środa czwartek Piątek
830-1230 830-1230 800-1300 800-1300 830-1030 współpraca z instytucjami

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:
Chcesz porozmawiać
Czujesz, że jesteś samotny i nikt Cię nie rozumie
Masz problemy i nie wiesz jak je rozwiązać
Masz problemy rodzinne bądź znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
Chcesz podzielić się swoimi radościami i sukcesami
Chcesz pomóc swojej koleżance lub koledze
Masz ciekawe pomysły i chcesz je realizować

 Zadania pedagoga szkolnego:
Pomoc wychowawcom klas i nauczycielom przedmiotu w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych  i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania uczniów i klasy, rozmowy indywidualne  i uczestnictwo w godzinach wychowawczych; analizowanie wyników nauczania i ocen z zachowania, rozmowy z rodzicami, wizyty w domach uczniów w celu rozeznania środowiska rodzinnego; udział w zebraniach rodziców i radach pedagogicznych; porady wychowawcze.
Określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych
Udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez konsultacje dla uczniów, rodziców, nauczycieli.
Koordynacja działań z zakresu orientacji zawodowej
Koordynacja działań podejmowanych na terenie szkoły z zakresu profilaktyki
Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałania z instytucjami i organizacjami  poza szkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego.
Współpraca z PPP  i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach
Współdziałanie z organami szkoły, policji, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa)