Plan Samorządu Uczniowskiego klas IV-VI SP

0
1015

 

Zadania

 

Sposób realizacji

Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego w nowym roku szkolnym

 1. Wybory samorządów klasowych.

      Organizacja pracy w ramach godzin wychowawczych

      klasy.

 1. Uruchomienie działalności Samorządu Uczniowskiego. ( 01 września).
 2. Ułożenie planu pracy z uwzględnieniem

a)      Regulaminu SU

b)      Programu wychowawczego szkoły

c)      Obowiązujących zarządzeń i ustaw MENiS

d)     Propozycje uczniów.

 1. Wybór przewodniczącego SU z trójek klasowych

 

 1. Prowadzenie dokumentacji SU:

a)      zapisu protokołów  zebrań SU

 

 1. Przepływ informacji

a)      komunikaty ustne i pisemne

b)      tablica informacyjna na parterze.

 

Uczestnictwo w pracy szkoły.

Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania;

Dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole.

 

 1. Działalność SU  wg opracowanego planu pracy.

 

 1. Uaktualnianie Regulaminu SU (w razie potrzeby).
 2. Zapoznanie się z  regulaminem.

a)      praw i obowiązków ucznia

b)      wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

 1. Współpraca SU z:

a)      dyrekcją szkoły

b)      wychowawcami klas

c)      pracownikami obsługi i administracji

d)     innymi organizacjami, kołami działającymi w szkole.

 1. Pełnienie dyżurów w klasie.
 2. Dbałość o ład i estetykę sal lekcyjnych, toalet i korytarzy.
 3. Podejmowanie prac społecznych na rzecz klasy i szkoły.

 

 1. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na korytarzach, na terenie szkoły i poza nią.

 

 

 

Edukacja zdrowotna i ekologiczna.

 

 1. Dbałość o higienę osobistą, estetykę ubioru, właściwy wypoczynek.
 2. Walka z nałogami – alkohol, nikotyna, narkotyki – prewencja.

 

 1. Zapoznanie się z  problemami ekologii naszego regionu

( spotkania z pracownikami Nadleśnictwa Łupawa).

 

a)      Współpraca i udział SU w organizacjach ekologicznych działających na terenie gminy i powiatu.

a.       udział w akcji „Sprzątanie Świata”

b.      obchody „Dnia Ziemi”.

c.       „Dzień zwierzaka”

b)      Opieka nad otoczeniem szkoły. Dbanie o estetykę sal lekcyjnych i korytarzy .

 

Edukacja europejska; historia i kultura regionu.

 

 1. Poznanie podstawowych wiadomości o unii europejskiej.

 

 1. Zorganizowanie „Dni Unii”  w szkole
 1.  
  • konkurs wiedzy
  • prezentacje państw
 1. Poznanie
 1.  
  • elementów dziejów kultury regionalnej
  • tradycji
  • obyczajów
  • muzyki
  • zabytków

 

Kultywowanie ceremoniału szkolnego i tradycji.

 

 1. Pasowanie na ucznia

          uroczyste ślubowanie uczniów klas IV, ognisko integracyjne z rodzicami i uczniami

 1. Uroczyste ślubowanie absolwentów (uczniowie klas VI)
 2. Wybory do samorządów klasowych
 3. Wybory do samorządu uczniowskiego
 4. Przydział czynności dla SU i Zarządu
 5.  Udział w gminnych uroczystościach obchodów rocznic, świąt państwowych i lokalnych, hepeningach

          odzyskanie niepodległości przez Polskę

          Konstytucja 3 Maja

                       Dnia Edukacji Narodowej

 1. Uczenie szacunku dla symboli narodowych, państwowych i regionalnych.
 2. Udział w pracach porządkowych na cmentarzu, apel ku pamięci zmarłych przed 01.11 (święto zmarłych)

 

Integracja społeczności szkolnej.

Kształtowanie postawy społecznej,

koleżeńskiej, opiekuńczej.

Wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów

 1. Działalność rozrywkowa

a)      imprezy klasowe (wg planów wychowawców klas i samorządów klasowych)

b)      imprezy ogólnoszkolne

          dyskoteki

          Dzień Nauczyciela

          Choinka

          Walentynki

          Dzień Wiosny

          Dzień Dziecka

 1. Działalność artystyczna

a)      zorganizowanie konkursów plastycznych   i wystawka prac

b)      konkursy wewnątrz i  międzyszkolne

 1. Działalność sportowo – turystyczna

a)      szkolne rozgrywki sportowe

b)      Dni Sportu

c)      wycieczki szkolne

 1. Akcje charytatywne

a)      Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

b)      „Góra grosza”

 1. Zbiorowe wyjścia na imprezy kulturalno – oświatowe (po uzgodnieniu z wychowawcami poszczególnych klas), projekcje filmów, spektakle.
 2. Pomoc w nauce uczniom najsłabszym i zagrożonym

          współpraca ze świetlicą szkolną

 1. Akcje zarobkowe na rzecz szkoły – festyn.- „na rzecz  szkoły”, kolportaż prasy, sprzedaże
 2. Dni literackie – maj 2014

 

Wdrażanie do zdrowej i twórczej rywalizacji

 

 1. Opracowanie regulaminu współzawodnictwa międzyklasowego.
 2. Organizacja w/w współzawodnictwa (gromadzenie dokumentacji)
 3. Konkursy wyrównujące szanse uczniów
 4. Współzawodnictwo w nauce
 5. Podsumowanie osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych za I i II semestr (apel)